Moss Arbeiderparti ønsker et mangfoldig samfunn der alle er inkludert, verdsatt for den de er og hvor de føler seg trygge og kan bidra med egne ressurser. Vi vil at alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Det offentlige skal ha ansvaret for gode tilbud innen helse- og omsorg.

Moss Arbeiderparti vil følge vedtatt plan for bygging av omsorgsboliger i Moss, men vil fortløpende vurdere behovet for å omprioritere eller forsere tiltak om behovene endrer seg. Moss kommune skal vurdere å etablere egne kommunale tilbud til de med størst bistandsbehov. Dette kan gjerne etableres i samarbeid med nabokommuner.

Vi vil styrke hjemmebaserte tjenester slik at de kan møte innbyggerens behov, framfor at innbyggeren skal tilpasse seg tjenesten. Kommunen skal ha en positiv holdning til å prøve ut nye løsninger, være med på piloter eller nye prosjekter for å være i forkant av utviklingen. Vi må arbeide mer med forebyggende folkehelsetiltak.

Kommunen må samarbeide med frivillige om tilpassede og tidsriktige aktivitetstilbud til alle grupper. Moss Arbeiderparti vil ha fokus på rus- og psykiatritjenestene. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å mestre sin egen hverdag. Vårt mål er å gi individuelle tjenester når behovet oppstår. Vi vil styrke primærhelsetjenesten og bidra til rekruttering av fastleger.

Vi ønsker å legge til rette for at det bygges flere seniorboliger, seniortun eller andre typer bofellesskap for eldre, der kommunen har tildelingsrett. Vi ønsker å ferdigstille Grindvold Hageby, med 48 boliger for mennesker med demenssykdom innen 2022. Vi ønsker å utvide dagsenter for eldre og demente som bor hjemme. For Moss AP er det viktig å bygge opp igjen kompetansesenter for demensomsorg i nye Moss kommune.

Vi vil fortsette satsingen på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi slik at den enkelte opplever trygghet og mestring i eget hjem. Satse på god matkvalitet gjennom våre storkjøkken og gjennom gode måltider som fremmer helse og trivsel. Bygge opp under ordninger og aktiviteter der eldre hjelper eldre. Vi ønsker å gjeninnføre ambulante team innen demensomsorgen og gjenoppbygge kompetansesenteret

Er du opptatt av gode helse og omsorgstjenester, da bør du stemme Arbeiderpartiet 9. september.