I Miljøpartiet De Grønne vil være pådriver for å skape en kommune med 60 % reduksjon i CO2-utslipp innen 2030, og 0 utslipp innen 2050. Kommuneplanen er vårt verktøy for å sikre et godt samfunn for nye generasjoner, natur, miljø og dyreliv. Kommuneplanen skal behandles i høst og MDG ønsker forslag fra innbyggerne!

Høringsfristen er 1.oktober. Vi trodde at nødvendige hensyn var ivaretatt, for gjenbruk av kortreiste masser i en «miljøpark» høres bra ut på Nore og Vanem, men i dagens vernebestemmelser for Vansjøområdet, inkludert Nore og Vanem, er det fra før bestemt at: «landskapets kvaliteter ikke skal forringes, og unngå inngrep som reduserer biologiske, estetiske og rekreasjonsmessige verdier. Vi mener videre at vedtatte hensynssoner for landskap og natur ikke må overskrides i det hele tatt. Hensynssonene skal jo nettopp sikre bevaring av naturen.

MDG hevder videre at Naturmangfoldloven krever at biologisk mangfold skulle vært vurdert på nytt, fordi omfanget av den nye reguleringsplanen går langt utover områdereguleringen fra 2014, der biologisk mangfold ble vurdert sist. At dette ikke ble vurdert nå mener vi er en formell feil i saken. Derfor er vi med på lovlighetsklagen som flere partier står sammen om.

Vi skjønner samtidig behovet for arealer grunnet samfunns- og næringsutvikling. Hvilke områder som kan brukes til næring vurderes i kommunens arealplan. Dette området som ligger så tett på et vernet vassdrag som Vansjø er i utgangspunktet et område MDG ikke ville brukt til næring. Dette ble vedtatt før vi ble med i politikken i Moss. Å deponere masser i beplantede voller, kan være gode tiltak, også mot støy og støv, men kun om de legges innenfor næringsområdet, ikke i grøntsonen/naturen utenfor.

Vi vil altså at vedtatte detaljregulering oppheves og at det finnes et bedre mottakssted av masser fra jernbaneutbyggingen. Dette kan deponeres på områder som gir skjerming fra E6-støy som i dag når langt inn i Mossemarka. Transporten må være miljøvennlig og kortreist.

MDG er kjent med at detaljreguleringsvedtaket for Nore/Vanem påklages av naboer og andre. Og MDG er altså med på en lovlighetsklage på vegne av fler bystyremedlemmer og dessuten har Rådmannen frarådet vedtaket i sin saksfremstilling.

Vedtatte områderegulering er i konflikt med mange samfunnsinteresser og vi mener at den mangler vurdering av konsekvenser opp mot mulige alternativer.  Både hytteeiere, en del grunneiere og brukere står samlet for å ta vare på områdene ned mot Vansjø. Flere av de øvrige næringsdrivende på Vanem er også kritiske til Skolts prosjekt.

MDG har i vårt innspill til kommuneplanen lagt inn alternative forslag til deponi og eventuelle utbyggingsområder.

MDG mener at enten kommunen eller Fylkesmannen må oppheve vedtaket, og at klagene må behandles raskt, av hensyn til alle.