Det korte svaret er nei, det har vi ikke. Men har vi fått det? Ja, det har vi.

Jeg skal ikke gjenta det jeg skrev i min kronikk torsdag 9. desember – Hva nå lille mann?

Men det er et faktum at både små og store menn (og kvinner),gjennom en villet politikk av et politisk flertall, er blitt påførten egen strømskatt i 2021. Det ser ut til at våre folkevalgte, i hvert fall mange av dem, er blitt like overrasket over denne strømskatten (for det er det det er) som alle oss andre. Derfor har køen av politikere, som har fremmet forslag på Stortinget for å kompensere befolkningen for merkostnadene ved strømskatten, vært lang.

Regjeringens grep for hjelpe folk med strømregningen

Dessverre har ikke regjeringen, heller ikke med SVs hjelp, klart å finne frem til en ordning som kompenserer oss vanlige borgere. Dette blir derfor en lissepasning til FrP, som med Sp bundet i regjering, klart er det beste partiet til å ta opp i seg det vanlige folk er opptatt av og rope det ut. Når det er sagt, stemte FrP for strømkablene da de i sin tid ble vedtatt av Stortinget.

Personlig ser jeg det som helt urimelig at en helt vanlig norsk familie, på grunn av den ekstreme og perverterte troen på markedet, som den politiske majoritet over tid har bygget sin politikk på, skal få en eneste krone i økte strømutgifter uten at dette har vært løftet frem i samfunnsdebatten og diskutert bredt. Det er den samme troen på markedet og dertil hørende internasjonalt samarbeid på energiområdet, som vi nå ser konsekvensene av. De økte strømprisene er en konsekvens av en villet politikk for flere av våre store partier (og noen små).Rasmus Hanson uttaler 17.12. at det er ingen menneskerett å ha lave strømpriser. Det er for så vidt sant, men i fht hvilket parti man ønsker å støtte med sin stemme, burde faren for økte strømpriser ved å bygge og sette i drift de to siste utenlandskablene og konsekvensene av Acer vært løftet frem og drøftet i offentligheten før det var for seint.

Er det for seint å endre systemet?

For nå er det vel for seint, nå som Norge er med i Acer og kablene ligger der åpne for å eksportere den bufferen av overskuddstrøm som Norge tidligere hadde, rett ned til Tyskland og England. Og vips med ett er vi fullt integrert i Europas tilsynelatende noe skakkjørte energimarked og «får lov til» å ha de samme energiprisene som resten av Europa. Den norske stat selger arvesølvet - vår felles strøm - der prisene er høyest og hover inn store ekstrainntekter på dette. I media er statens merinntekter av de høye strømprisene omtalt å være i størrelsesorden 15 - 30 milliarder i år, uten at jeg kan gå god for disse tallene.

Hvem skal betale for moroa?

Det jeg kan gå god for er at jeg/vi i 2017 som familie hadde en strømregning på kr 25.373 kroner. Den samme strømregningen, riktignok med rundt 5.000 høyere kWh forbruk i 2021, er økt til ca 50.000 kroner i 2021. Dette er ikke langt unna en dobling. Hadde jeg sammenlignet med 2020 hadde økningen vært enda høyere, men 2020 var ett år med ekstremt lave strømpriser. Av dette går regjeringen inn og dekker ca 1.500 kroner av desemberregningen i 2021.

Dette eksemplet er nok noe de fleste private husholdninger kan kjenne seg igjen i, i varierende grad selvfølgelig, avhengig av om man bor i en leilighet, ett rekkehus eller en enebolig. Men prinsippet er det samme. Denne markedstilpassede strømprisen gir oss alle en strømskatt som er politisk vedtatt, men ikke over skatteseddelen. Ønsker vi dette velkommen? Selvfølgelig gjør vi ikke det, noen av oss.

Skatt bør betales over skatteseddelen

Dersom man skal betale økt skatt, skal dette debatteres og vedtas gjennom de årlige statsbudsjettene og være offentlig kjent hva man skal betale. I dagens situasjon er den lille mann (og den store) prisgitt energimarkedet, som det ser ut til at svært få politikere tør å legge fingrene borti.

Løsningen og begrunnelse for denne

Men det er en løsning på dette, en løsning som gjør at lissepasningen til FrP ikke når frem. Det er at staten kompenserer samtlige merutgifter den alminnelige mann og kvinne får som følge av energisamarbeidet og strømkablene til Europa. Man kan diskutere om Norge er tjent med innholdet i en slik energipolitikk. Men det som ikke bør være gjenstand for diskusjon, fordi det er svært urimelig, er det at det er det er vanlige folk som skal betale for denne politikken.

Regjeringens strømløsning for vanlige folk vil gi et tilskudd på mellom 15- 30% av husholdningenes strømkostnader i hhttil tallknuserne i E24. Dette ble noe bedret ved at SV fikk andelen som staten skal dekke over 70 øre pr kWh økt fra 50 til 55%. Mitt spørsmål er: Hvorfor dekker ikke staten alt over 70 ør pr kWh? Det er politikken som har påført oss disse merkostnadene. Burde ikke da staten dekke hele prisøkningen? Hvorfor er ikke innslagspunktet for når staten trer inn satt lavere enn 70 øre pr kWh? Særlig når vi vet at den gjennomsnittlige strømprisen fra 2010 og ut 2020 i Norge var 33 øre pr kWh.

Regjeringens innsalg av sin strømpakke

Dette opplyste olje- og energiminister Marte Mjøs Persen på Politisk Kvarter mandag 13.12. Den samme ministeren sier i et debattinnlegg i VG 11.12: «Ingen skal trenge å fryse eller bekymre seg for om de har råd til mat fordi strømregningene er så høye i vinter.» Hun sier videre: «Dagens rekordhøye strømpriser har skapt en vanskelig situasjon for mange. Det gjør stort inntrykk på meg som olje- og energiminister, og jeg er svært bekymret for hvordan de høye strømprisene påvirker vanlige folks økonomi. Derfor har regjeringen nå tatt kraftfulle grep for å begrense folks strømregninger gjennom vinteren.» Statsminister Støre har vært litt mer moderert i sin omtale av strømpakken, men også han har solgt dette inn som en betydelig hjelp for å gjøre situasjonen rettferdig. Men igjen, etter min oppfatning har både regjeringen og media ikke fått med seg poenget.

Medias dekning av regjeringens strømpakke

Dessverre har regjeringens strømpakke i de aller fleste medier blitt fremstilt som kraftfull og betydelig. Det er den ikke. Mitt poeng er som omtalt overfor at det er ikke rettferdig at vanlige husholdninger får mangfoldige tusen kroner i strømskatt UTEN at innføring av strømskatt har vært et tema i den offentlige debatt. Innføringen av en strømskatt for folk flest, som Støre og Vedum er så opptatt av, er et så sterkt virkemiddel at det åpenbart burde vært gjenstand for offentlig debatt.

I VG 18.12. kom endelig en artikkel med tittelen Hvorfor 70 øre – Strøm er ikke luksus. Her oppsummeres på en saklig og objektiv måte hva dette er og hvilke konsekvenser det har for vanlige folk.

Imens sitter vi og de fleste med oss igjen med en dobling av strømkostnadene våre. 25.000 i økt skatt uten at det kalles skatt.

Velkommen til den norske strømskatten…….