Nytt forslag til detaljreguleringsplan for boligutbygging av Heimdalenga/felt B6 legger opp til løsninger som ivaretar støyhensyn, utearel og miljø på en god måte. Forslaget har fått tommel opp fra Plan, bygg og teknisk utvalg før det skal til endelig behandling i Kommunestyret 15. februar, og har blitt betydelig nedskalert og endret siden første gangs behandling i tidligere Rygge kommune i 2019. I et stadig mer krevende boligmarked er samtidig Rødt og Posisjonen opptatt av at nye utbygginger i Moss skal gi boliger også for førstegangskjøpere og arbeidsfolk med vanlig inntekt.

Forslaget til detaljregulering har redusert antall boenheter fra opprinnelig 60 til 25, fordelt på rekkehus og kjedehus med inntil to etasjer.

Planen har flere andre viktige endringer ift. det opprinnelige forslaget:

- Det er ikke lenger noen boenheter som har fasade i rød støysone.

- Parkering vil ligge på, ikke under bakken, i en carportkjede som danner støyvern mot E6.

- Det er lagt inn bestemmelser for å ivareta rotsonen til naturtypen hul eik.

- Geoteknisk rapport konkluderer med at prosjektet ikke påvirker områdestabiliteten.

- Planen har rekkefølgekrav som sikrer at spillvanns- og overvannsledning under E6 må utbedres før prosjektet kan få rammetillatelse.

Det blir vestvendte uteoppholdsareal, 30 m2 inntil hver enkelt bolig. Gangveier forbinder planområdet med tur- og rekreasjonsområdene rundt Vansjø på østsiden av E6. Det blir gangforbindelse til gang- og sykkelvei langs fv. 118 Ryggeveien.Gangveier og atkomst til bolig får universell utforming, derimot ikke boligene, som i stedet tilpasses støyhensyn.

Alle boenheter er gjennomgående og skal ha minimum én stille side. Rom med støyfølsomt bruksformål skal ha minst ett vindu som kan åpnes på fasade hvor støynivå er under grenseverdiene (jfr. støyretningslinjen T-1442/2021).

Felles adkomst til området er planlagt nord på eiendommen. Det blir blågrønn struktur for håndtering av overvann, og vegetasjonsskjerm mellom ny bebyggelse med tursti og barnehagen som ligger rett sør for planområdet. Forslaget omfatter også et skjermende grøntbelte mot E6.

Alt i alt ligger dette an til å kunne blir et godt boområde med trivsel for både barn og voksne.

Samtidig viser all erfaring at økt boligutbygging ikke automatisk gir folk med vanlig inntekt økt tilgang til boliger. Prisgaloppen fortsetter - boligprisene har økt med 4,8% den første måneden i 2022, tross renteheving og økt boligbygging. I Moss har husholdninger med en samlet inntekt på 1,5 millioner kun mulighet til å kjøpe i snitt seks - 6 - prosent av boligene i boligmarkedet, som er sjokkerende få, særlig med tanke på at de fleste husholdningene (seks av ti) har langt lavere inntekt enn dette.

I tillegg øker bokostnadene, slik at stadig flere får høy boutgiftsbelastning, som betyr at summen av renter, avdrag og husleie utgjør mer enn 25 prosent av samlet inntekt etter skatt. Før koronakrisa gjaldt det nesten en tredel av husholdningene, og trolig er andelen nå høyere og økende.

Vi må gjenreise en kommunal boligpolitikk der fellesskapet regulerer boligmarkedet og sikrer boligutbygginger med gode boliger og uteareal, også for de med vanlig inntekt. Dette er noe vi vil følge med på i alle nye utbygginger i Moss, og følge opp gjennom kommunens nye boligpolitiske plan, som er i støpeskjeen.