Høyres helse- og omsorgspolitikk ble presentert på en solid måte i Moss Avis 18.07.2019. Vi vil tro at mange nikket bifallende til mye av det som var beskrevet der. Den politiske uenigheten vedr. helse- og omsorgspolitikk går imidlertid ikke først og fremst på innholdet i tjenestene, men på troen om at det er i konkurranse mellom private, ideelle og offentlige tilbydere at de beste helse- og omsorgstilbudene vokser fram. MDG har ikke tro på at New Public Management og markedsøkonomisk tenkning er veien å gå innen forvaltning av offentlige tjenester.

Konkurranse handler om å vinne. For at noen skal vinne må andre tape. MDG vil i sin politikk verne om og videreutvikle velferdsstaten, som har blitt bygd opp gjennom generasjoner. MDG mener at det offentlige må ha hovedansvaret for barnehage, skole samt helse- og omsorgsoppgaver.

MDG er for at ideelle organisasjoner inkluderes i offentlig virksomhet, men vi mener at de store helse- og omsorgskonsernene, som driver butikk på det offentliges regning, ikke har en plass i den Norske velferdsmodellen. Vi er bekymret for at en videreføring av politikken vi har sett under Solberg-regjeringen vil forringe velferdsmodellen.

MDG ønsket ikke et samfunn hvor markedsøkonomien skal være med å prege og forme offentlig virksomhet. MDG mener at den formative kraften i utviklingen av offentlige tjenester må være kunnskap og en stadig utvikling og forbedring av praksis.

Økonomisk handlingsrom er både en mulighet og en begrensning, men det offentlige må få arbeidsbetingelser hvor de hele tiden har en mulighet til løpende å vekte kunnskap om hva som er til det beste, opp mot ressursene vi har tilgjengelig. En helt avgjørende faktor her er forutsigbarhet.

I konkurransesamfunnet, som Høyre ivrer for, vinnes anbudskonkurranser. Disse er tidsavgrensede og vinneren må forberede seg på angrep ved neste anbudskonkurranse. Konkurranse, når det gjelder offentlige tjenester, mener vi skaper uforutsigbarhet både for de som trenger tjenestene og for arbeidstakerne. MDG mener også at arbeidstakernes lønn, pensjon og arbeidsvilkår ikke kan være salderingsposter i en anbudskonkurranse.

Den høyreliberale tanken om at ved å legge forholdene til rette, slik at private kan fakturere stat og kommune, vil medføre et stort mangfold av tjenester har MDG ingen tro på. Dette er en markedsøkonomisk selvmotsigelse. Markedsøkonomi handler om å vinne. Det handler om å få kontroll over mer og mer av markedet på bekostning av konkurrenten.

Utviklingen i varehandelen med fremvekst av store butikk-kjeder er ett eksempel på dette. Det samme vil kunne skje med omsorgstjenestene våre. Ved at det legges opp til konkurranse er det en fare for at det til slutt vil være et fåtall store og sterke foretak eller tilbydere tilbake.

Det er nå viktig at vi setter foten ned for denne utviklingen, før den blir for vanskelig å snu og den offentlig finansierte velferdsmodellen er fullstendig demontert.

MDG er for at det offentlige skal ha det økonomiske og formative hovedansvaret for offentlige tjenester. Innholdet i offentlige tjenester må utvikles på en kunnskapsbasert og transparent måte i politiske og offentlige organer og ikke i lukkede styrerom hvor avkastning eller fortjeneste er et punkt på dagsordenen.