Moss Avis skriver på lederplass 27.mai 2021, at Senterpartiet i Våler går i motsatt retning av moderpartiet mht å lytte til befolkningen. Om Våler skrives det at: «Der styrer Sp uten å høre på sin egen kommunedirektør, opposisjonen eller naboene til skytebanen på Fjell».

MOSS AVIS LEDEREN: Texas i ville, vakre Våler

Saken om Fjell skytebane handler om mange ting, men først og fremst om etablering av støy- og sikkerhetsvoller rundt den eksisterende skytterbanen (det har vært skytebane på Fjell fra før 2. verdenskrig). Disse vollene vil gjøre områdene rundt skytebanen tryggere og vil redusere støy fra anlegget.

Sp har ved flere anledninger hørt på naboene til skytebanen i denne saken. I tillegg har vi hørt på andre interessenter.

Moss og Våler skytterlag, som eier eiendommen, har en medlemsmasse på ca 400 personer. Disse har Våler Sp også hørt på, og deres ønsker for fortsatt drift og bedre forhold på banen er en vesentlig del av totalbildet i denne saken.

Vi valgte også å lytte til politiet og deres behov for treningsarena. Vi finner det som et tungtveiende samfunns- og regionsmessig hensyn som vi kan bidra til å løse i Våler kommune.

Som politikere lytter vi selvfølgelig til vår kommunedirektør, men vi føler oss ikke forpliktet til alltid å følge hans anbefalinger.

Prosessen med reguleringsplanen har pågått siden 2016 og prosjektet har blitt endret underveis, blant annet nettopp som følge av at kommunen har hørt på andres meninger. Medvirkning i planarbeidet har vært utført i tråd med det som plan- og bygningsloven pålegger oss, og det har i tillegg blitt gjennomført medvirkningsmøter ut over det som er påkrevd, også av politikere inkludert Sp. At både medvirkningen og vurderingene som er gjort har vært tilstrekkelig, understrekes i Statsforvalterens (tidl. fylkesmann) vedtak i deres behandling av klage på reguleringsplanen: «Etter Statsforvalterens oppfatning har kommunen foretatt en bred planmessig vurdering av ulike hensyn som er fremkommet gjennom utarbeidelsen av detaljplanen»

Moss Avis sin påstand om at Statsforvalteren har stilt flere spørsmål rundt Våler kommunes håndtering av saken vil vi derfor tilbakevise, gitt sitatet ovenfor.

Våler Sp ønsker å høre innbyggernes mening, og føler oss trygge på at vi ivaretar vår rolle som folkevalgte. Vi hører på alle, men likevel er det ikke sånn at alle til enhver tid kan få det som de vil.