Her kan det komme 28 nye boliger

Plan- og miljøutvalget skal på mandagens møte diskutere om detaljreguleringen for Saltbuveien i Son skal legges ut på offentlig høring. Da må de samtidig ta stilling til om det skal tillates bygging i strandsonen.