Her stod det en gang ei gammel furu – der satt det en tiur

Hvem eier skogen, egentlig? Eller hvem har ansvar for skogene rundt mennesket? Hvordan er det best å skjøtte dette ansvaret?

Den enkelte skogeier prøver å skjøtte eiendommene så fornuftig som mulig. Norsk skogbruk må følge gitte retningslinjer for at tømmeret de tar ut for skogeierne blir solgt til høyest mulig pris, og at det er miljøsertifisert. Skogeieren har ansvaret for at alle kravene i Norsk PEFC Skogstandard følges selv om arbeidet settes bort.

Dersom et skogbruksselskap misligholder miljøsertifiseringen på en hogst de har utført, kan de miste sin bevilling for å drive med hogst.

Hva innebærer en miljøsertifisering for Viken Skog som har hatt det siste oppdraget i Mosseskogen nord for Svartås, sør for Dammane? Et takseringsselskap får i oppdrag å registrere PEFC skogstandard for hogstområdet, og de skal ut i felt og undersøke med en biolog dersom rødlistede arter er oppdaget og lagt inn i MIS-registreringen.

Miljøverdier i egen skog

I Biofokus rapport av 2019 om «Sviktende kunnskapsgrunnlag i skog», kommer det fram at skogeiere som betaler for registreringene forut for hogst, ikke får det de har betalt for, og derfor heller ikke er i stand til å oppfylle kunnskapskravet i §4 i skogloven: «Skogeigaren skal ha oversikt over miljøverdiane i eigen skog, og ta omsyn til dei ved gjennomføring av alle tiltak i skogen.»

Hvis en vanlig turgåer ønsker å sette seg inn i hva som er registrert i et bestemt område, er det ikke helt enkelt. «Naturbase» eller «Kilden» skal kunne vise registrerte rødlistearter og mye annet. Da jeg prøvde å se etter mulige registreringer i denne delen av skogen, fant jeg et lite område som Norconsult har foretatt registreringer på i 2021. Her var funnene blant annet «…gammel furuskog med stående, død ved (….), svært høy kvalitet, sentral økosystemfunksjon. Stort naturmangfold». Dette er på Svartås, ikke lant unna hogstfeltet nord for Svartås der bildene under et tatt midt i november 2022.

Om noe ble funnet i gjeldene skogsområde har jeg til gode å finne ut. Men: Jeg har fortått at skogskjødsel og skogskjødsel, er to høyst ulike ting: Hensyn til det biologiske mangfold og klodens framtid, og kortsiktig økonomisk vinning.

Fra Bolkesjø (Viken Skogs hjemmeside) kommer solskinnshistorien om den nyslåtte skogeieren som fikk vernet deler av skogen før regjeringens forslag om å kutte bevilgnigner til dette på neste års statsbudsjett, kom:

– Når jeg planlegger en hogst, går jeg alltid inn på kartet og sjekker om det er noe jeg må ta spesielt hensyn til. Jeg har for eksempel en bekkekløft, og rundt den er det mange gamle og døde trær. Noe som gjør at flere sjeldne arter trives der. Det området skal derfor få stå urørt og ikke hogges i. (….) For meg er det viktig å verne den skogen som har et rikt biologisk mangfold, men vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Vi blir flere og flere mennesker på jorda og temperaturen øker. Vi er derfor helt avhengig av å erstatte fossile ressurser med fornybare. Her er tre et viktig bidrag. For hva er egentlig alternativet? Så må vi selvfølgelig drive skogen på en måte som gjør at neste generasjon også får glede av den, sier Mari Bolkesjø.

Dette er turgåerens bidrag

Hjelp! Vær kloke og ta vare på det som skal leve lenge etter oss! Skogeiere: Rapportér hogst slik at frivillige organisasjoner og fagfolk på tur kan hjelpe med å rapportere funn av de rødlistede artene. Moss kommune: Offentliggjør rapportert hogst! For omtrent 26 000 kjente arter blant insekter, sopp, lav og moser er med på å utgjøre det biologiske mangfoldet i vår natur.

To stortingspolitikere har meldt inn et forslag Dokument 8:40 S (2022-2023) - stortinget.no Her tar de til orde for viktige og forpliktende lovendringer.

Ellers anbefaler jeg Vetenskapens värld – Slaget om skogen 1:7 | SVT Play

Der kommer de to grunnleggende ulike holdningene tydelig fram. Det haster med å ta vare på skogen på en forsvarlig måte!

Skadene skal utbedres av skogselskapet Viken

Her holdt tiuren til

Hvor er tiuren nå?