Gå til sidens hovedinnhold

Høyre tar yrkessjåførene på alvor

Yrkestrafikkforbundet har gitt partiene fem utfordringer før årets stortingsvalg. Som stortingsrepresentanter for Høyre takker vi for utfordringene. Her følger våre svar:

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

1 – Gjenreis kollektivtrafikken etter pandemien

Gjennom pandemien har regjeringen og Høyre lagt vekt på at kollektivtrafikken skal fungere for de som har vært avhengig av bussen og toget. Det har vært løpende kontakt med aktørene for å sikre opprettholdelse av nødvendig persontransporttilbud, og fylkeskommunene har fått dekket det meste av sine tap gjennom stilskudd over statsbudsjettet. I tillegg har regjeringen inngått midlertidige tilleggsavtaler med togselskapene. Nå er vi på vei ut av pandemien og sammen har vi en viktig jobb å gjøre med å gjenreise både tilbudet og etterspørselen etter kollektivtransport.

2 – Bekjemp sosial dumping i transportbransjen

Høyre er opptatt av å sikre like konkurransevilkår i transportnæringen. Transportaktører som ikke følger regelverket, bidrar til dårlige arbeidsvilkår for sjåførene og hindrer en rettferdig konkurranse i næringen. Slik useriøs virksomhet kan være en fare for trafikksikkerheten, men har også andre negative konsekvenser for samfunnet. I regjering har vi allerede styrket kontrollinnsatsen langs veien, med flere og hyppigere kontroller. Vi har i tillegg forbedret sanksjons- og innkrevings-mulighetene, med økt bruk av overtredelsesgebyr og sikret at Statens vegvesen kan ilegge gebyr på stedet. Dette gjelder nå også for brudd på kabotasjeregelverket. Dette vil føre til at flere etterlever regelverket. Vi har også styrket samarbeidet mellom de ulike kontroll- og tilsynsfunksjonene.

3 – Gjør bussene til trygge arbeidsplasser

Høyre er enig i at kollisjonssikkerheten for bussjåfører bør skjerpes. Myndighetenes arbeid med å utforme og innføre ECE-krav til kollisjonssikkerhet også ved førerplass i buss må prioriteres høyere. Norske samferdselsmyndigheter må legge press på, og søke allianser med, internasjonale aktører for å få fortgang i arbeidet med å få på plass en slik standard, slik at nullvisjonen raskere kan oppnås. Kravet til kollisjonssikkerhet i buss må være det til enhver tid beste tilgjengelige utstyr på markedet. Vi mener også at dette bør inn som krav ved kontrakts- og anbudsutlysninger i kollektivtrafikken.

4 – Gi yrkessjåførene mulighet til å ta pauser langs veien

Døgnhvileplasser og helårstoaletter er et viktig bidrag for å sikre gode arbeidsvilkår i transportbransjen. Etablering av nye døgnhvileplasser bør gjøres i samarbeid med ulike næringsaktører, derfor har også regjeringen lagt frem en rasteplasstrategi. Det settes krav til avstand mellom rasteplasser og minimumskrav for standarden. Strategien vil gi bedre arbeidsforhold for de som har veien som arbeidsplass.

5 – Øke fagforeningsfradraget

Høyre mener det er viktig med et organisert arbeidsliv, men mener rekrutteringen til fagforeningene er organisasjonenes ansvar. Høyre i regjering samarbeider med partene i arbeidslivet om økt organisasjonsgrad, og vi støtter opp om arbeidet som gjøres med å få informasjon ut til unge og utenlandske arbeidstakere. Størrelsen på fradraget er videreført i vår regjeringstid.

Kommentarer til denne saken