Etter mange år trafikkvekst gjennom sentrum ser vi alle at bilkøene både blir lengre og tar mer tid å løse opp. Vi er derfor positive til at en av de største flaskehalsene i Moss skal fjernes.

Planprogrammet for RV19

I planprogrammet som er oversendt til kommunen, så skal Statens Vegvesen utrede tre korridorer og fire alternativer. Det skal ikke utredes ett nytt fergeleie

.

Vi mener det er viktig at Statens Vegvesen gjør en grundig jobb med å utrede alle fire alternativene. Vår pekefinger vil være særlig rettet mot faglige veipreferanser som overstyrer eventuelle lokale interesser. Hva betyr det? Jo, vi er blant annet opptatt av at ingen hus må rives med tvang. Hvis dette medfører lengre tunneler, så er det etter vår vurdering best. Vi anbefaler også Statens Vegvesen å ikke dra inn vedlikeholdsargumenter mot tunneler: i Norge har vi som kjent mange tunneler, og vi lever fint med det. De støyer mindre lokalt i tillegg.

Ny riksvei må være minst fire felt. 0+ alternativet med færre felt mener vi ikke er realistisk med så mange biler vi har i Moss i dag. Der bussen går i samme trase som RV19 må det gjerne bygges kollektivfelt slik at bussen prioriteres.

Lokalisering av fergeleie

Vi mener at fergeleie i utgangspunktet ligger bra lokalisert i dag. Vi er glade for at så mange myke trafikanter, dvs. uten bil, bruker fergen som i dag er gratis for denne gruppen. Dette tror vi bidrar til at Moss har så god kommunikasjon med Hortensiden. Her trengs flere tall for å finne ut hvor stort antall mennesker benytter knutepunktet for ferje, tog og buss. Å flytte fergeleie lengre bort fra sentrum tror vi vil bidra til at flere kjører bil, ikke færre, i hvert fall av de som bor i/eller i nærheten av Moss og/eller Horten.

Moss havn

Vi mener alternativer som begrenser Moss havn ikke er aktuelt nå. Vi er for at Moss havn skal fortsatt kunne bidra til en miljøvennlig transport på båt til Norge. Det er derfor ikke aktuelt med noen veialternativer som umuliggjør bl.a. framtidig godsspor til Moss havn.

Korridor 4

Dette alternativet går rett sør for Rygge senter og nær boligbebyggelse. Vi ber om at Statens Vegvesen tar ansvar får å vise hvor vanskelig denne løsningen er. Vi vil uansett argumentere for at alle veiløsninger som går til Årvoll ikke er en optimalløsning så lenge de fleste bilistene uansett vil kjøre mot Patterød/Oslo. Dette mener vi i Senterpartiet derfor er det svakeste alternativet.

Patterødkrysset

En av de største flaskehalsene på veiene i Moss er Patterød-krysset. Vi mener derfor at alle alternativer som ikke rydder opp og øker kapasiteten her, ikke har livets rett. Å bare bygge om Årvoll-krysset uten å gjøre tiltak i Patterød-krysset vil bli som å putte hodet i et hull og håpe det beste. Vi tror dette er en håpløs situasjon.

Vi ønsker derfor at staten tar med behov for kapasitetstiltak i Patterød-krysset når det blant annet sammenligner kostnadene mellom alternativene. Se spesielt på de økonomiske samfunnskostnadene med bilkøer fra E6 fra Oslo og Sarpsborg pluss Våler får for ringvirkninger gjennom byen, til ferjen og over kanalbroa. Vi tror kostnadene blir høye og gjør korridor 4 og 5 enda dyrere sammenlignet med korridor 6.

Finansiering og bom

Senterpartiet er opptatt av at finansieringen av ny riksvei skal være rettferdig. Det er viktig at næringslivet blir hørt. Når spørsmålet om lokal finansiering kommer senere, vil vi ha søkelys på at statens skal ta den største byrden og ta ansvar for alle kostnadsutsikkerheter når det gjelder grunnforhold. Moss lokalt skal ikke ta noen risiko for at RV19 går på samme kostnadssmell som nye Moss togstasjon fikk.

Oppsummering

Moss – Rygge Senterparti mener at både staten som prosjekteier og kommunen som planmyndighet har begge ansvaret for å bygge en RV19 som flest mulig av innbyggerne i Moss blir fornøyd med. Vi som politikere skal passe på at utredningen blir god og at konklusjonene først og fremst ivaretar innbyggernes interesser, og ikke bare statens.