Når vi nå går inn i et nytt år er det fristende å foreta en oversikt over de stor utfordringene i byutviklingen vi står ovenfor.

Planer for hovedvegsystemet for RV 19.

I den siste tiden er det kommet fram at Statens Vegvesen arbeider med en oppfølging av den mulighetsstudien som er lagt fram av bl.a. Samferdselsdepartementet. I denne studien er det lagt fram en del alternativer løsninger for RV 19.

Noen av de viktigste er:

I studien er det forutsatt at hovedvegsystem skal finansieres gjennom en bypakke og tiltakene må prioriteres innenfor den økonomiske rammen til bypakkene hvor bompenger er sentralt tema. Hvilke løsninger som legges inn, er ikke avklart. Flytting av fergeleiet inngår ikke i Departementenes valg. I den videre planlegging er det bl.a. anbefalt tunell i konsept 5 / konsept 6. I begge disse vil mulighetene /begrensninger bli belyst i det videre arbeidet med bypakkene for Moss og Rygge. Mulighetsstudiene har belyst noen av utfordringer og konsekvenser det er ved å føre Rv19 gjennom den nye bydelen på Høyda/Årvoll. Dette kan benyttes som innspill til arbeidet med bypakken og hovedvegsystemet.

Byutviklingen er avhengigav at infrastruktur etableres og at arealene frigis fra annen bruk. Dagens jernbanearealer kan først tas i bruk når ny jernbanestasjon er etablert. Byreparasjon i Nyquistbyen langs og over jernbanekulverten, er avhengig av at jernbaneanlegget blir etablert på en sikkerhetsmessig betryggende måte. Det mangler fortsatt avklaringer i de områdene som er sterkt preget av store kvikkleiravsetninger. Utviklingen på dagens havnearealer er avhengig av at Moss havn flytter fra de aktuelle områdene og sikres erstatningsarealer ved utfylling sør i havna. Utvikling avdagens fergekaianlegg er avhengig av at nytt fergeleie med tilhørende infrastruktur er etablert. Flytting er avhengig av at Moss havn sikres erstatningsarealer sør i havna og at finansering er sikret.

Jernbaneprosjektet er først ute med utbygging og vil legge en rekke premisser for øvrige deler av knutepunkt- og byutviklingen av Sjøsiden og vil gi stramme føringer. Samtidig er jernbaneprosjektet avhengig av den øvrige byutviklingen for at stasjonen skal bli del av en god helhet. Dette er spesielt knyttet til etablering av byrommene nært opp mot jernbanestasjonen og byutvikling med bebyggelse langs og oppå kulverten. For at jernbanestasjonen skal kunne inngå i et velfungerende kollektivknutepunkt, bør busstraseer og gang- og sykkelruter inn mot knutepunktet avklares.

Bypakkene som et avgjørende tiltak!

Som nevnte i føringene fra Departementene legges det avgjørende vekt på at by-pakkene blir en viktig del av samarbeidet mellom Staten ved Vegvesenet/ BaneNor, Viken og kommunen. En slik bypakke skal bl.a.gi en avklaring i prioritering av investeringer i transportløsninger herunder veialternativ, kollektivløsninger og gang- og sykkelløsninger. En viktig del er finansiering er innføring av bompenger helt sentralt. Så langt jeg kjenner til er det flere år siden det ble innført en bypakke for Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg)hvor Statens vegvesen og Bane Nor er statlige aktører. Her er det tilført betydelige statlige midler bl.a. til kollektivtrafikken. Erfaringer derfra kan være nyttig også for planlegging av bypakken for Moss.