Hvor mye får jeg utbetalt i feriepenger? Hvor mange feriedager har jeg krav på? Kan sjefen bestemme når jeg tar ut ferie? Her får du svarene på det du lurer på angående ferieloven.

— Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år, kan du lese i Ferieloven.

Arbeidstilsynet skriver videre på sine nettsider at siden lørdag regnes som virkedag, vil det normalt si at arbeidstaker har krav på fire uker og én dag ferie hvert kalenderår.

De aller fleste har imidlertid rett på fem uker. Det er fordi dette er en tarifffestet rettighet, og står derfor ikke i ferieloven.

Loven skal også sikre at du får den utbetalingen du har krav på.

Hvor mye får jeg i feriepenger?

Grunnlaget for feriepengene er det du tjente i kalenderåret før du tar ut ferie. I lønns- og trekkoppgaven din for fjoråret ser du hva du fikk utbetalt og hva feriepengegrunnlaget er.

Ferieloven fungerer nemlig slik at det settes av penger året før som skal kompensere for bortfallet av lønn i perioden man har ferie.

  • Det settes av 12 prosent av fjorårets inntekt hvis du har rett på fem ukers ferie.
  • Har du fire uker og én dag, er satsen 10,2 prosent.
  • Er du nyansatt dette året (ansatt etter 30. september), har du ikke rett til feriepenger.

Men får man da utbetalt nøyaktig 12% av det du tjente i fjor? Her blir det litt mer komplisert. Tjener du f. eks 600 000,- i året, med rett på fem uker ferie, får du høyst sannsynlig ikke utbetalt 12% av dette, altså 72 00,-.

Det vanligste er at arbeidsgiver trekker lønnen for alle ferieukene samtidig med at feriepengene betales ut i juni. Dermed slipper man å trekke lønnen når ferien faktisk tas ut gjennom året.

– Siden de fleste i Norge har fem uker ferie, betyr det at man må trekke mer enn en hel månedslønn. Dette kan gjøres på ulike måter, og kan nok være forvirrende for noen, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

Det vanligste er som sagt å ta utgangspunkt i 6 virkedager i uken, selv om arbeidstaker i praksis jobber 5-dagersuker. Først og fremst fordi det er dette som brukes i ferieloven. Dette gir gjennomsnittlig 26 virkedager i måneden. Med fem uker ferie (30 virkedager), må arbeidsgiver trekke lønn for 4 dager mer enn en hel månedslønn, gjerne omtalt på lønnsslippen som 4/26.

Så, tjener du 600 000,- i året, vil du da, med dette som utgangspunkt, få utbetalt ca 65 000,- i feriepenger, og ikke 72 000,-.

I tabellen under finner du en grov beregning av av hva du får utbetalt i feriepenger (hvis du har fast månedslønn og 5 uker ferie).

Årslønn

Feriepengegrunnlag (12% av årslønn)

Utbetalt
400 000

48 000

43 500
500 000

60 000

54 000
600 000

72 000

65 000
700 000

84 000

76 000
800 000

96 000

87 000
900 000

108 000

98 000
1 000 000

120 000

109 000

Feriepenger utbetales uten at det trekkes skatt av det. Det betyr ikke at feriepenger er skattefrie. Dette er ordinær lønn og blir beskattet derfra.

Arbeidstakere over 60 år som får en ekstra ferieuke, har ha rett til 2,3 prosent ekstra i feriepenger. Det skal kompensere lønnsbortfallet den ekstra ferien gir. Det vil si at du har rett på minimum 12,5 prosent av lønnen din om du har rett på en ekstra ferieuke.

Når kommer feriepengene?

— Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til, står det i Ferieloven.

Det mest vanlige er imidlertid at arbeidsgiveren din utbetaler feriepengene mellom slutten av mai til midten av juni. Er du uskikker, hør med arbeidsgiver.

Kan sjefen din bestemme når du tar ferie?

I sommermånedene (definert fra 1. juni til 30. september) kan du kreve minst 3 uker (18 virkedager) feriedager, men arbeidsgiver har rett til å fastsette tidspunkt. Dette står definert i Ferieloven:

— Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommenes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av §§ 7-9,

Så blir du ikke enig med sjefen om når du skal ta ut ferie, har han rett til å bestemme det, men da må det diskuteres med deg. Du skal få beskjed i god tid, og hovedregelen er to måneder.

Hen kan kun endre tidspunkt dersom det er på grunn av uforutsette hendelser som skaper problemer med driften, og det er umulig å sette inn en vikar. Også da skal dette drøftes med deg, og du har krav på å ha med tillitsvalgt.

Hva hvis du blir sykmeldt i ferien?

Her er loven klar; blir du sykmeldt i løpet av ferien kan du kreve feriedagene utsatt. Dette gjelder allerede fra og med første dag du ble syk, inkludert lørdag.

Skal du har rett på ny ferie, må det dokumenteres i form av legeerklæring at du har vært 100% sykmeldt.