Fredag 31.05.2019 sa Jernbanedirektør Kjersti Slotsvik til MA at det gjenstår å se om Moss er en av de siste byene de bygger om for at tog skal spare noen sekunder eller minutter. Mandag 22.07.2019 meldte Aftenposten at det planlagte IC-prosjektet på Østlandet må omprosjekteres.
En ny rapport fra Ekspertutvalget for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur, bestilt av regjeringen, peker eksplisitt på at dersom togstasjonene legges utenom sentrum i byene, hvor det er dyrt å bygge, vil mye penger bli spart. Ekspertutvalget bak rapporten besto av folk fra bl.a SINTEF, Transportøkonomisk Institutt, Forsvarets Forskningsinstitutt, Lyse, Ruter og NTNU.

Moss ser nå ut å bli, sammen med Drammen, de eneste byene hvor ideen om jernbane og eiendomsutvikling knyttes sammen i et overordnet byutviklingsprosjekt. Jernbanedirektoratet, ved Slotsvik ( Aftenposten 22.07.2019), fremhever nå at jernbanen først og fremst handler om å finne fram til de beste løsningene for brukerne. Bygging av jernbane ser nå ut til i langt større grad å bli fristilt fra eiendomsutvikling. Dette er en dramatisk realitetsorientering tuftet på erkjennelsen av at vi ikke har penger til alt. Dette åpner nå opp for en helt annen tilnærming til bygging av jernbanen gjennom Østfold.
 

Svært mye har skjedd siden IC-prosjektet ble planlagt. Først og fremst tenker jeg på klimaendringene og den sterkt økende bevisstheten i befolkningen om at vi må utforme en politikk som evner å møte klimautfordringene vi står overfor. Det er nå dokumentert ut over enhver tvil at jernbanen, i de fleste sammenhenger, er det helt overlegne og mest klimavennlige transportmidlet i forhold til lastebiler, skip og fly. Forslaget om å bygge en 5 mil kortere og rettere linje gjennom Østfold med stasjon nær Rolvsøy er mer aktuell enn noen gang. Fredrikstad har nå muligheten til å få Sentralstasjonen i Østfold. Den vil ligge svært gunstig til både for Fredrikstad og Sarpsborg. Her er det mulig med gode og raske tilførsel-løsninger.
 

Nå er det svært viktig at politikerne i Moss stopper opp og reflekterer over om de nye signalene fra Jernbanedirektoratet kan få betydning for Moss. Vi har nå muligheten til å følge Nordisk Råd, Norsk-Svensk Handelskammer og mange andre aktører sin anbefaling om å bygge en effektiv Oslo-Gøteborgforbindelse. En slik løsning åpner opp for langt mer gods fra vei til bane og en togstandard som kan konkurrere med fly mot europeiske destinasjoner. Etter min vurdering vil en slik løsning få konsekvenser for Moss og kommuneplanen som er ute på høring.
Jeg tenker på det faktum at den planlagte stasjonen i Værla verken er dimensjonert for, eller har en beliggenhet som gjør det mulig å håndtere gods i tilstrekkelig grad, samt tog i høy hastighet. Vi risikerer å få en ekstra togtrasé øst for Moss.
 

Jeg tenker også at en effektiv jernbane for gods har potensiale til å slå beina under AP og Høyre sine storstilte planer om Moss havn, og tanken om at store logistikkfirmaer skal etablere seg på Vanem. Vi må gå ut ifra at Havnesjefen, 23.05.2019 på Refnes Gods, snakket på vegne av flertallet i bystyret/havnestyret når han overfor Stortingets transportkomite fremmet tanken om at Moss havn kan bli et klimatiltak som kan overta mye av godset som nå fraktes på E6. Havnesjefen brukte klima som et argument for vekstfilosofien bak Moss havn. Dette er ikke et holdbart argument sammenlignet med klimaeffekten av gods på jernbane. Vi skal vel heller ikke se bort ifra at de nye signalene fra Jernbanedirektoratet kan skape en usikkerhet angående investeringer på Vanem.
 

Dersom vi nå skulle få en jernbane gjennom Østfold, som er en mer effektiv og klimavennlig løsning, vil mye av grunnlaget for Innlandshavna og den forventede store logistikkutbyggingen på Vanem falle bort. En effektiv jernbane er i realiteten en trussel mot de storstilte planene Moss havn har. Havna, isolert sett, har med andre ord en egeninteresse i å obstruere den mest klimavennlige løsningen, nemlig gods på jernbane.
Jeg mener at det nå vil være direkte uansvarlig av Høyre og AP og ikke stoppe opp og avvente videre bygging i Moss til jernbanetraseen gjennom Østfold er bestemt.