MDG stemte nei til å gi dispensasjon fra kravet om detaljregulering for det store havnelageret for stein-råstoff som skal lagres tørt for Rockwool da saken ble behandlet i tirsdag 21.april i møtet i utvalget for Plan, Bygg og Teknisk.

Både fagfolka i kommuneadministrasjonen og hos fylkesmannen advarer sterkt mot å gi en slik dispensasjon fra plan og bygningsloven. Vi deler deres bekymring for faren ved å hoppe over en grundig behandling som en detaljregulering ville gitt. Vi fremmet derfor forslag i møtet om å sende saken tilbake slik at administrasjonen kunne foreslå vilkår for en dispensasjon. Dette ble nedstemt. Rådmannens forslag til vedtak «si nei til dispensasjon, og bygg lager uten detaljregulering» ble også nedstemt. Da måtte vi være med å få vedtaket best mulig.

Vi beklager at det nå kanskje er en rekke forhold som vi uten detaljregulering ikke får vite om blir håndtert godt nok.

Er alle parter, med interesse for utviklingen i Værla, hørt?

Er grunnforholdene vurdert godt nok?

Vil lageret kunne komme i veien for annen utvikling i Værla (RV19, havnespor, eller flytting av fergeleiet)?

Blir lageret mer til belastning for omgivelsene enn stabler med midlertidig lagrede containere som er lov i dag? Og hvor skjemmende blir et sånt bygg ytterst mot innseilinga til Moss havn? Hvordan kan eventuelt bygget gjøres mindre skjemmende? Hvilke vurderinger er gjort med tanke på støybelastningen? Er det en fare for at dispensasjon fra krav om plan gir presedens for andre saker?

Vi anerkjenner Rockwools behov for lager, og at det kan være bra å lagre steinmassene i nærheten av den nye miljøvennlige smelteovnen rett ved havna. Vi er også veldig glade for Rockwool sin ambisiøse satsing for å få ned klimagassutslipp fra sin smeltevirksomhet. Vi støttet derfor forslag som kom i møtet om at dispensasjonen skulle vare i inntil 10 år, eller inntil eventuell ny plan foreligger, og at havna går i dialog med kommunen om avbøtende tiltak. Lageret skal rives når dispensasjonstiden har utløpt.

Vi håper dessuten at Rockwool innen rimelig tid vil presentere en plan for hvordan de tenker å løse tilgangen/lagringen av sin råvare på litt lenger sikt, når dispensasjonen går ut om inntil 10 år.

Vi anerkjenner behovet for å ta hensyn til industribedrifter med mange arbeidsplasser i kommunen. Men vi beklager at kommunens og fylkesmannens bekymringer ikke ble bedre svart ut før tillatelse ble gitt. Det er viktig at et slikt dispensasjonsvedtak i et svært viktig område i kommunen gir presedens for senere vedtak.

Ved å stemme for tilleggsvedtaket om «inntil 10 år eller inntill ny plan foreligger» mener vi likevel å ha bidratt til at området likevel ikke låses i for stor grad på lenger sikt, og at miljøsatsingen til Rockwool lar seg gjennomføre.