Moss Avis har i lørdagens avis flg. overskrift: «Det spriker i alle retninger.»
Dette gjelder den videre fremdrift av planleggingen av RV19.

Slik vi forstår det, har Departementet bestilt en planlegging hos SVV,
med en del forutsetninger og begrensninger. Dette gjelder bl.a.flg.:

-KVU estimat for RV19 i Moss fastsettes til 4 mrd 2021 kr. Med utgangspunkt i
korridor 4.
I Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning, kan vi lese på side 8:

-Fastsetteing av lokasjon for fergeleie, avklaring av mulighetsrommet, behov for havneareal og nærmere vurdering av utfordringer knyttet til kvikkleire legges til kommunedelplanprosessen.

-Eventuell flytting av fergeleie for fergesambandet Moss- Horten finansieres ikke av staten. Dette inngår derfor ikke i estimatet.

-Det har videre kommet frem at det kan bli endringer i forslaget også før det
legges frem for førstegangs behandling i formannskapet 1.februar.

Med disse forutsetningene, vil vi foreslå flg. for drøfting med de andre politikerne i formannskapet:

Vi har ikke lest. bestillingsbrevet fra departementet til SVV, og ber ordføreren
drøfte politisk med samferdselsministeren om vi kan droppe kommunedelplan.
(Dette har SVV antyder flere ganger tidligere.)

-Vegen må krysse jernbanen nord for ny stasjon. Det bør snarest avklares om dette kan skje over eller under jernbanen. Dette må være klart når jernbanen starter bygging av denne strekningen.

-Slik vi oppfattet det, er det svært få av kommunestyrets medlemmer som vil
ha en veiløsning i dagen langs havna og jernbanesporet. Heller ikke de som
vil flytte/legge ned havna, vil bruke dette arealet til vei. Det er her også forslag om kort tunnel og dagtrase i Ekholtområdet.
Vi foreslår derfor at dette alternativet kan utgå i den videre planleggingen.

-Departementet har tidligere anbefalt påslag tunnel i området ved Blinken.
Vi mener dette bør videreføres.

Alternativet om å bygge delvis tunnel herfra mot Årvold/E6. I presentasjonen fremkommer det allerede nå, at denne løsningen
har høyere kostnad enn det regjeringen har besluttet. Da ser vi ingen grunn til at
dette bør videreføres nå.

-Da gjenstår, etter vår mening alternativet i tunnel mot Myra/Tykkemyr.
Bro i dagen over Mosseelva bør kunne aksepteres, for at vi skal holde oss innenfor rammene.

Alle kryssinger vil berøre fylkesveier, og det er derfor nødvendig at Viken involveres snarest.
Viken må også involveres, slik at vi kan koble deler av Jeløytrafikken mot den nye veiløsningen.

Det vil også kreve nye kryssløsninger E6/fv120/RV19.

Det er viktig å ha med seg at planprogrammet ikke bestemmer endelig trasé, men peker på korridor som bør utredes nærmere.

Det er også viktig å minne om at finansieringen forutsetter lokal medvirkning.
Dette kommer man tilbake til, og her kan det være mange løsninger som vi
ikke bør bruke tid på nå .

Men vi vil gjerne minne om at det er ganske vanlig å knytte seg opp mot et bompengeselskap og at anlegget finansieres med lån og starter før den statlige finansieringen utbetales. (Ref. bl.a. E6 gjennom Østfold og Nedre Glomma)

Vi i Høyre er opptatte av å finne en løsning som det er mulighet for å finansiere og bygge innen rimelig tid, og vil selvfølgelig være åpne for å få til et robust flertall.