Gå til sidens hovedinnhold

Jernbaneutbygging og berørte naboer: Barna først!

DEBATT

Debatten rundt utbygging av ny jernbane gjennom Moss har vært høylydt i mange år. Mange er imot den vedtatte løsningen og enda flere er for. Det vi imidlertid alle er enige om, er at sikkerhet må komme først. Vi har full forståelse for at det er store utfordringer når det gjelder å finne gode trafikk-løsninger i byggeperioden, og at vi alle må være villige til å "ofre noe" for å få til en bedre løsning for alle. Men barna våre MÅ være trygge.

Vi representerer foreldre ved Bytårnet skole, men mest av alt representerer vi barna på skolen og i nærområdet. Når Bane Nor nå foreslår å stenge Fjordveien etterlyser vi en analyse om hva som skal til for å holde Fjordveien åpen. De tiltak og de kostander som vil påløpe ved å holde Fjordveien åpen må settes opp mot kostnader, avbøtende tiltak og utbedring av småveier som må til hvis Fjordveien stenges. Det er ikke mange alternativer til Fjordveien i dag, og alle alternativer som er nevnt vil ha betydning for området rundt Bytårnet skole.

Området rundt skolen er i dag et stille og vernet boligstrøk. Det er de siste 10-årene innført mange fysiske begrensinger i området for å minske biltrafikk og hindre gjennomkjøring. Gatene brukes som skolevei og daglig krysser mange barn Høienhaldgata, Klostergata, Vogtsgate og Fjordveien. Mange krysningspunkter er i dag uoversiktelig og vi har gjentatte ganger bedt fylket og kommunen om økt sikring av skoleveiene. Økt trafikk i området vil gi lavere sikkerhet for barna våre og store negative konsekvenser for bomiljø og nærmiljø. Nedenfor har vi prøvd å beskrive noen av disse veien og kommet med noen forslag til avbøtende tiltak.

Høienhaldgata: Barn og unge krysser daglig denne veien for å komme til og fra skole og fritidsaktiviteter på ettermiddag/kveldstid. Den har i dag mange usikre og uoversiktelige krysningspunkter. Eksempler på dette er overgangen ved Malakoff videregående skole. Her er det stor trafikk ved skolestart og skoleslutt, og mange farlige situasjoner oppstår. Krysset ved Richard Olsens vei er blitt mer uoversiktelig nå når kommunen har innsnevret veien. Det er også en overgang fra Malakoff-toppen ned ved kirkegården, som ikke er sikret i det hele tatt. Dette var bare 3 eksempler, og det finnes dessverre mange flere krysningspunkter som heller ikke er godt nok sikret langs denne veien. Høienhaldgata er ikke dimensjonert for betydelig økt trafikk og økt trafikk vil føre til mindre sikkerhet. Krysset ved Malakoff videregående skole og ut mot Dyreveien og Klostergata vil bli en propp. Det er allerede i dag svært krevende å komme ut i Klostergata på morgenen pga økt trafikkbelastning når videregående elever kommer på skolen om morgenen.

Det er derfor vanskelig å se for seg at Høienhaldgata kan brukes som en avlastningsvei. Hvis så blir tilfelle må man sørge for å minimere trafikken gjennom gata og sikre krysningspunktene. Tiltak kan være å gjøre gaten enveiskjørt ved at den stenges for innkjøring fra Vogts gate. Videre bør det kun tillates gjennomkjøring fra Klostergata til Vogtsgate i en gitt periode på dagen – for eksempel fra kl 0800 – 18.00, og gaten må bli stengt for tungtrafikk. Fartshumper må gjøres større og fartsgrensen må maks være 30 km.

Klostergata: Klostergata er en fylkesvei. Det er mange elever ved Bytårnet skole som krysser denne veien på vei til skolen Her er det laget innsnevringer og parkering langs gata. Dette gjør gata trang og er ment å skulle hindre høy fart, men det skaper også uoversiktelighet når trafikken er stor. Hvis det blir ytterligere økt trykk på Klostergata må det settes inn sikringstiltak ved veiovergangene slik at elevenes sikkerhet blir ivaretatt.

Økt trafikktrykk i Klostergata må kompenseres ved å ta bort innsnevringene slik at trafikken glir lettere. Forslag til sikringstiltak kan være lysmarkering/trafikklys og/eller «Betjente» overganger som ved Verket Skole. Fotgjengerovergang ved «Eldbjørgs Danseskole», «Skarmyra barnehage» og ved busstoppet ved Evangeliesenteret må sikres med trafikklys ved fotgjengerfeltene.

Vogts gate: Bytårnet skole en er byskole – og mange elever bor på sentrumssiden av Vogts gate, og er nødt til å krysse gaten. I dag er det to underganger som kan brukes. Hvis man velger å stenge Fjordveien vil mye av trafikken rutes gjennom Vogtsgate.

Det betyr at man sannsynligvis må gjøre veien bredere (og det må hindres at Fergetrafikken tar av og opp Høienhaldgata.) Med økt trafikktrykk i Vogtsgate må man også se på overgangene som er opp i dagen – og som brukes av elever for å komme på skolen. Disse må enten reguleres med lys eller gjøre i gangbru/undergang.

Fr. Nansens gate/Skolegata:

FAU ved Bytårnet skole ser det som helt uaktuelt at disse gatene åpens for gjennomkjøring. Fr. Nansensgate går tvers igjennom det verneverdige boligfeltet Skarmyra. Det er i dag satt opp sperrer ved Sandløkka slik at gjennomkjøring er umulig. Området rundt Bytårnet skole er allerede belastet med trafikk fra foreldre som leverer barn enten på skolen eller barnehagen. Det å øke denne belastningen ytterligere ved å lage en gjennomfartsvei gjennom området anser vi som helt uaktuelt, og vi vil tro at også politikere i Moss vil motsette seg en slik løsning. Det samme gjelder for Skolegata.

En forutsetning for at den nye jernbanen skulle bygges var at Fjordveien skulle holdes åpen gjennom hele byggeperioden. Det var vel ikke tatt ut av løse luften fra kommunen sin side. Vi antar det var gjort grundig forarbeid hvor man så at det ikke fantes trafikale alternativer til Fjordveien. Dette er ikke endret i dag, og vi i FAU oppfordrer derfor Bane Nor til å se på hvilke forsterkningstiltak som må til for å gjøre Fjordveien rassikker – og veie dette opp mot hvilke ulemper og trafikale utfordringer en flytting av trafikken vil gjøre. FAU anser det som svært uheldig hvis resultatet blir å gjøre små kommunale veier til trafikale hovedårer. Det er de myke trafikantene som taper på dette og vi ønsker ikke at våre barn skal måtte være de som tar denne økte belastningen. Vi ber om at vi blir hørt og tatt på alvor og at de avbøtene tiltak vi her skisserer blir gjennomført hvis trafikkbelastningen øker på noen av veiene rundt Bytårnet skole.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.