Un­der­teg­ne­de har vært en del av Vest­by Høy­re’s no­mi­na­sjons­ko­mi­té i for­bin­del­se med val­get 2015 og det­te har vært en trau­rig rei­se, selv om no­mi­na­sjons­ko­mi­te­ens le­der Paal Jargel har sør­get for en kor­rekt gjen­nom­fø­ring fram til ko­mi­te­ens for­slag 11. nov. 2014.

For: Det sit­ten­de sty­ret valg­te å sky­ve for­slaget over til ny­valgt sty­re. Her var no­mi­na­sjons­ko­mi­te­ens nest­le­der Tone Yr­vum blitt valgt til ny le­der av Vest­by Høy­re. Det­te sty­ret valg­te «iføl­ge ryk­te­ne» å av­vi­se ko­mi­te­ens for­slag ba­sert på feil­ak­tig opp­fat­ning om når ko­mi­te­ens ar­beid skul­le fer­dig­stil­les og hvil­ke in­terne reg­ler som gjaldt.

Sty­rets sann­hets­for­val­te­re var Tone Yr­vum, Sti­ge Eyde og John Ødbehr. Ko­mi­te­ens lis­te­for­slag ble av­vist av sty­ret for­di den var le­vert en uke før fris­ten, og et­ter si­gen­de var det fulgt urik­tige av­stem­mings­reg­ler.

Det­te er be­vi­se­lig feil. Den egent­lige grun­nen til av­vis­nin­gen er to­delt:
1. Lis­ten in­ne­holdt ikke nok lo­jale John Ødbehr-sup­por­te­re.

2. Stig Eyde var ikke på lis­ten.

BAKGRUNN: Kvittet seg med sine politiske venner

At det ikke var nok John Ødbehr-sup­por­te­re skyl­des at vi had­de satt sam­men det la­get vi men­te var best eg­net til å iva­re­ta inn­byg­ger­nes in­ter­es­ser i en bor­ger­lig styrt kom­mu­ne. At Stig Eyde ikke var på lis­ten skyl­des en flertallsavstemming i ko­mi­te­en hvor fem av med­lem­me­ne var på plass. Ko­mi­te­en fant ikke Stig Eyde eg­net.

Noe av det egent­lige pro­ble­met i Vest­by Høy­re er at de fles­te kan­di­da­te­ne ikke har inn­byg­ger­nes bes­te i tan­ke­ne, men sitt eget ego. Yr­vum stem­te med fler­tal­let om at Stig Eyde ikke var eg­net til å stå på lis­ten, og gjen­tok det over­for ko­mi­te­en ved tre gjen­tat­te spørs­mål.

At hun så får pa­nikk over å ha vært med og ute­la­te den per­so­nen som har fått hen­ne inn på fyl­kes­tings­lis­ten, og der­et­ter ikke kun­ne stå for det of­fent­lig, gjør ikke at den enes­te lis­ten frem­sendt av den lov­lige no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en, er ugyl­dig. Selv om hun be­nyt­tet seg av ut­sagn som – « ... jeg trek­ker meg hvis jeg ikke får det som jeg vil».

I kjøl­van­net av pa­nik­ken sam­ler ny­valgt le­der av Vest­by Høy­re sin «egen» no­mi­na­sjons­ko­mi­té og frem­sen­der et for­slag på ny lis­te til seg selv som sty­re­le­der, un­der­teg­net Tone; Ikke un­der­teg­net som nest­le­der i no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en, ei hel­ler som le­der av Vest­by Høy­re, men som «Tone».

For­slaget ak­sep­te­res av sty­ret og dis­tri­bu­e­res med­lem­me­ne som no­mi­na­sjons­ko­mi­te­ens lis­te – alt­så et fal­sum. Døm selv om det er den form for po­li­ti­ke­re dere øns­ker i kom­mu­ne­sty­re­sa­len.

LES OGSÅ: Er sjokkert over metodene i partiet

Det er det­te John Ødbehr kal­ler «en de­mo­kra­tisk pro­sess» i Moss Avis 28. nov. 2014. Han er til de gra­der klar over hvil­ke me­to­der som er be­nyt­tet, og hvil­ke brudd på alle etiske nor­mer Høy­re øns­ker å stå for.

I kjøl­van­net av det­te er det sir­ku­lert man­ge mai­ler mel­lom ak­tø­re­ne som le­ser­ne skal få slip­pe å se, men noe av inn­hol­det skal dere få et inn­blikk i: Stig Eyde er først ute. Bare gjen­nom hvor­dan han ord­gir seg er han et­ter min me­ning dis­kva­li­fi­sert til å in­ne­ha verv og po­si­sjon i et po­li­tisk par­ti.

Og ja, Eyde, som du tru­er i en mail om meg – kom gjer­ne med avi­ser og TV; Om­bus­tvedt skal nok sva­re for seg!

Ny­valgt le­der, Tone Yr­vum tar den enda lengre. Mob­bing, el­ler helst unn­la­tel­se av å mob­be, er i skud­det for ti­den. Det­te er også en av grunn­pi­la­re­ne i Vest­by Høy­re.

Når hun så skri­ver til fle­re at den lov­lige og enes­te valg­te le­der av den enes­te lov­lige no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en « … vir­ker som om han bur­de være inn­lagt på Di­ke­mark», trår hun over alle skrev­ne og uskre­vne reg­ler og har dis­kva­li­fi­sert seg for å være le­der av Vest­by Høy­re og på «sik­ker» plass på fyl­kes­lis­ten.

LES OGSÅ: Ødbehr dikterte nominasjonsmøtet

At no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en var sam­men­satt av blant an­net to an­sat­te hos John Ødbehr, at det er gjen­nom­gå­en­de man­gel­fullt frem­mø­te, at man av­gir stem­me over per­so­ner man ikke har in­ter­vju­et og ikke har kjenn­skap til, at det ikke fort­lø­pen­de skri­ves re­fe­rat fra mø­te­ne, må vi bare håpe nes­te no­mi­na­sjons­ko­mi­té gjør bed­re.

Jeg dris­ter meg til en kom­men­tar ved­rø­ren­de kan­di­da­te­ne: Vi had­de lyk­tes med å få man­ge­årig Høy­re­po­li­ti­ker og et­ter­trak­tet kan­di­dat, Bjørn Nord­by, til å mel­de seg på. En kan­di­dat som sann­syn­lig­vis bur­de vært på klar før­s­te­plass, men den var opp­tatt et­ter for­ri­ge sel­somme no­mi­na­sjons­mø­te.

Når den selv­opp­nevnt no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en fin­ner å set­te ham nes­ten ne­derst på de­res «lis­te», vit­ner det om en kom­plett fra­væ­ren­de or­ga­ni­sa­to­risk hu­kom­mel­se og mang­len­de til­ste­de­væ­rel­se. Er fryk­ten for de kom­pe­tente vir­ke­lig så stor i da­gens Vest­by Høy­re?

Jeg skri­ver det­te før no­mi­na­sjons­mø­tet 2. de­sem­ber, men er al­le­re­de sik­ker på at mø­tet stem­mer fram de som vil ut­gjø­re Vest­by Høy­re’s «Dream team 2015», en ga­ve­pak­ke for po­li­tiske mot­stan­de­re, ikke for vir­ke­lige høyrevelgere. Over­for dere kan­di­da­ter be­kla­ger jeg at det ikke var mu­lig å vin­ne fram med gode in­ten­sjo­ner for å kun­ne ska­pe et sterkt Vest­by Høy­re.

Det­te var en li­ten del av det for­uren­se­de is­fjel­let i Vest­by Høy­re. Jeg mel­der meg ut av par­ti­et og reg­ner med at or­ga­ni­sa­to­risk nest­le­der sør­ger for at så skjer.