Midt i høstferien sprenger bomben for flere familier i Moss kommune.

Ja, for det oppleves som en bombe når man får vite at noe man er totalt avhengig av skal endres på. Selv for meg som assistent skapte dette en uro.

I Moss Avis kunne vi lese at rådmannen har foreslått som innsparingstiltak at kommunen skal ta over alle BPA-ordningene.

Denne dagen etterlot kommunens forslag disse familiene i fortvilelse, skuffelse, sinne og tristhet.

Jeg jobber i en av disse familiene.

En familie som har stort behov for støtte og avlastning da familiens yngste har omfattende pleie-og omsorgsbehov med bakgrunn i nedsatt funksjonsevne og sykdom.

Tidligere jobbet jeg med det samme barnet, men da organisert gjennom hjemmetjenesten. Senere fulgte jeg videre samme familie som brukerstyrt personlig assistent, da foreldrene etter grundige undersøkelser valgte en privat tjenesteleverandør som kunne tilby skreddersydd støtte for barnets individuelle behov.

«Brukerstyrt personlig assistanse er en ordning som skal bidra til likestilling, likeverd og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og som har behov for bistand i dagliglivet.»(naku.no, 18.februar 2020)

BPA gir brukerne større muligheter til å leve et selvbestemt, verdig og innholdsrikt liv enn man kan med for eksempel hjemmetjeneste. Mange profesjonelle og engasjerte medarbeidere jobber i hjemmetjenesten men organisasjonen i turnustjeneste og pasientgruppen i alder fra 0 til 100 år gjør det nesten umulig å oppfylle de individuelle behovene til hver enkelt.

BPA ordningen innebærer at enten er personen med assistentbehov selv arbeidsleder, eller man kan ha en medarbeidsleder (ofte en pårørende) for barn eller andre som ikke har muligheten til å være arbeidsleder selv. På min arbeidsplass er barnets mor min arbeidsleder. Hun vet best hvilken hjelp de trenger til enhver tid, og på hvilken måte hjelpen er nødvendig. Slik kan barnet, og hele familien møte utfordringene i hverdagen som er knyttet til barnets kompliserte diagnose.

Fram til nå har enkeltpersoner og familier i Moss kommune selv kunnet velge hvilken tjenesteleverandør på BPA de ønsker å bruke, av de som har hatt konsesjonsavtale med kommunen. De har kunnet velge nettopp den leverandøren som best møter akkurat deres ønsker og behov. Nå vil kommunen ta denne friheten fra dem.

Bakgrunnen for rådmannens forslag til vedtak er innstrammingstiltak som lokale politikere skal ta stilling til. Husk da på at disse innbyggerne som kommer til å rammes hardt av rådmannens forslag er medlemmer av samfunnet på lik linje med resten av innbyggerne i kommunen. Likevel må de gang på gang kjempe for rettigheter som er selvsagte for alle andre innbyggere i kommunen:

Retten til å legge opp din egen dag, retten til å besøke en god venn når du vil det. Retten til å overnatte hos bestemor uten at det at hun bor i nabo-kommunen skal sette en stopper for det. Retten til å være med resten av familien på utenlands-tur.

Ved å ta bort retten til å velge leverandør fjerner man også ofte retten til å leve et fritt liv.

Muligheten til det ligger nemlig i driftsbudsjettet som skal dekke assistansekostnadene.

BPA-mottakere og deres pårørende i Moss kommune frykter nå, at det er kommunens økonomi som kommer til å styre beslutninger snarere enn faglige vurderinger og individuelle behov.

mine tre år som familiens BPA har jeg opplevd en stor, positiv forandring. Familien har fått et nytt liv og en mye større ro fordi de har sluppet å forholde seg til kommunen på samme måte etter at de fikk privat BPA-leverandør. Ganske ofte er det slik at foreldre må kjempe for å få på plass gode tilbud for sine barn.Det koster mye for foreldrene å skulle forholde til, og også samarbeide med det samme som de har hatt pågående »kamper»med. Det å få veiledning og støtte fra en privat leverandør som gjorde sitt ytterste for å levere en god tjeneste gjorde faktisk noe med hele roen i familien.

Vi har etablert en liten, stabil assistentgruppe som gir trygghet og forutsigbarhet for barnet. Samtidig er vi alle flexible nok til å tilpasse arbeidstidene, støttetiltak og arbeidsmetodene til den individuelle utfordringen i barnets og familiens hverdag. Spesielt i medisinske akuttsituasjoner viser vårt BPA-team stor empati og eksepsjonell innsatsvilje.

Det er mitt håp og dype ønske at Moss kommune viderefører muligheten til å velge individuelt tilpassede og kvaltitativt gode faglige BPA -leverandører.

Til slutt vil jeg legge til at jeg nå har fått mulighet til mye mer faglig påfyll gjennom- individuelt tilpassede fagdager. Det er også mye lettere å få en fast stilling hos en privat BPA-leverandør enn det har vært for mange assistenter i kommunen.

Les også

Et klart nei til velferdsprofitørene

Les også

Sier kommunen nei til likestilte innbyggere?

Les også

Arbeiderpartiet glemmer hvem tjenestene er til for, for tredje gang i Moss