Som valgte politikere fra gamle Rygge føler vi nå behov for å komme med noen betraktninger i denne saken om utvidelse/endring av Tranga i Larkollen.

Vi forstår godt at dere som er imot endringer i Tranga er skuffet, lei dere, opprørte og til og med rasende. Og det er lov. Mens andre igjen, tenker i sitt stille sinn at «endelig skjer det noe for myke trafikanter i Tranga». Vi kan heldigvis si vår mening her i landet. Og det er bra. Som kommunepolitikere har vi hundrevis av saker, små og store, å ta stilling til i løpet av et år. Og ingen av disse sakene er enten svarte eller hvite. Det er der utfordringen ligger. Vi vil derfor komme noen faktaopplysninger:

Det er Viken Fylkeskommune som er veieier, og som har lagt fram denne planen. Det framgår at det har vært mange innspill mellom Viken og flere berørte parter. Larkollen Vel har i møte med Viken Fylkeskommune lagt fram forslag om alternative løsninger, men veieier mener at disse ikke er gode nok på grunn av bestemte krav til en fylkesvei. Det er fylket som veieier, og ikke politikere i kommunen som beslutter veistandarden. Høyres representanter har i utvalget fremmet forslag om lysregulering, i hvert fall for en prøveperiode. Men Statens Vegvesen har ikke vært villig til å lytte til politiske innspill.

Nå har saken om Tranga versert i 30 – 40 år, og innbyggerne i Larkollen har vært kritiske til prosessen og mangel på tiltak.

Noen ønsker at ingen ting skal endres, andre ønsker delvis endringer for å legge til rette for sykkel og gange og skape større trygghet for myke trafikanter. Flytting av steingjerder, utvide veien og/eller legge til rette for sykkel og gange innenfor/utenfor steingjerdene har fremkommet som forslag. Her er det mange meninger, og skal det være mulig å få til et gjennomslag må Larkollen stå sammen om en løsning. Det naturlige vil nok være at det er Larkollen Vel som foreslår en slik løsning – en løsning som innebærer bevaring av steingjerdene.

Vi, som innbyggere og politikere i Larkollen, er også opptatt av å bevare steingjerdene og ivareta Larkollens særpreg. Vi er også glade i Larkollen og det er derfor vi bor her. Nå har denne saken pågått så lenge at det var på høy tid å ta en beslutning. Og nå, når beslutning endelig er fattet, kommer det massive protester som nok kom noe overraskende på oss. Vi skulle gjerne fått disse protestene tidligere. Vi hadde mer enn gjerne hørt fra dere og tatt opp innspillene i politiske fora.

Politikere er ombudsmenn og vår jobb er å lytte til kommunens innbyggere. Når vedtak fattes, vil det alltid være noen som blir skuffet. Det er demokratiets vesen, og det er slik det bør være.