Gå til sidens hovedinnhold

Klima og arbeidsplasser står på spill i Rockwool-saken

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT

Ordføreren har bred politisk støtte når hun nå går i dialog med Fylkesmannen for å finne en løsning på situasjonen som har oppstått etter at Fylkesmannen overraskende stanset kommunens vedtak om å gi Rockwool dispensasjon til å bygge bulkbinger i havna. Mye står på spill for klima og arbeidsplasser i Moss.

Det er nettopp for å kunne tillegge vesentlige samfunnsmessige hensyn avgjørende vekt i en beslutningsprosess, at muligheten for å gi dispensasjon fra hovedregelen er nedfelt i lovverket. I Plan- og bygningsloven heter det: «Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.»

At klima og miljø skal være styrende for kommunen, er også nedfelt i Posisjonens styrende, politiske plattform, der det i de to første punktene heter: Kommunen skal «Erkjenne natur- og klimakrisa og slik legitimere virkemiddelbruk og prioriteringer for å holde oss innenfor naturens tålegrenser. Legge FNs bærekraftsmål og Parisavtalen til grunn for alle vedtak og beslutninger.» I denne saken er klima et tungtveiende hensyn.

Bakgrunnen for den aktuelle saken er at Rockwool har investert 340 millioner i en ny ovn for produksjonen av steinull. Dette vil gi en stor klimagevinst ved at utslippene fra bedriften blir redusert med 80 %, som vil resultere i en samlet reduksjon i klimagassutslippene i Moss på hele 15 %, og dermed være et vesentlig tiltak for å kunne realisere kommunens klimaplan. Mens bedriften til nå har plassert steinmassene som utgjør råstoffet til produksjonen i friluft, krever den nye og klimavennlige produksjonsmetoden tørre steinmasser, og derfor lagring og håndtering av disse under tak.

Plan, bygg og teknisk utvalg behandlet i møte 21. april i år søknad fra bedriften om dispensasjon fra reguleringsplanens plankrav og høydebestemmelsene i plan- og bygningsloven, jf. § 19-2 jf 19-3, for å kunne bygge bulkbinger over steinmassene på samme sted i havna hvor massene har ligget åpent i dagen. Søknaden om dispensasjon fra plankravet ble fra søker begrunnet med at detaljreguleringen for Moss havn har blitt forsinket fordi det er forhold som er uavklart med hensyn til Riksvei 19 og plassering av ferjeleie.

I møtet gikk et nær samlet Plan, bygg og teknisk utvalg inn for å si ja til søknaden om dispensasjon, mot stemmene til Ny kurs og MDG. For flertallet var det avgjørende at tiltaket ville bidra til å realisere store miljøgevinster for Moss som følge av betydelig reduserte klimautslipp fra bedriften. Å hindre kommunens vedtak om dispensasjon å tre i kraft, vil være ensbetydende med å tilsidesette et vesentlig samfunnsmessig hensyn, nemlig klima og miljø, og nullstille en betydelig miljøteknologisk modernisering av produksjonen. I tillegg vil det sette 130 industriarbeidsplasser i spill ved en bedrift som står for en stor verdiskapning i kommunen, og produserer et etterspurt miljøprodukt, nemlig isolasjonsmateriale for redusert energiforbruk i bygg.

Det er overraskende at Fylkesmannen har valgt å se bort for disse hensynene, og unnlater å vektlegge det faktum at dispensasjonen ikke ble gitt for ubegrenset tid, men «for inntil 10 år eller inntil det foreligger reguleringsplan for område.» Det er altså snakk om en midlertidig dispensasjon, som ikke vil påvirke kommunens mulighet til arealdisponering i en eventuell ny plan.

Videre ble det i utvalgets vedtak satt vilkår for dispensasjonen, nemlig: 1. Ved dispensasjonstidens utløp må søkeren fjerne tiltaket og gjenopprette eiendommen til tidligere tilstand. 2. Området rundt bulkbingene skal beplantes slik at tiltak i minst mulig grad eksponeres for omgivelsene. 3. Søker/ Moss havn skal gå i dialog med berørte parter.

I vedtaket sa utvalget også ja til omsøkt høyde på bygget, nemlig, inntil 13,85 meter, ettersom dette ligger innenfor de høydene som det er lagt opp til at man kan ha innenfor havnevirksomheten. Flertallet vektla søkers begrunnelse: Høyden er nødvendig for at det skal være mulig for lastebiler og hjullastere, som frakter steinmasser fra båt til lager, og videre til bedriften, å losse og laste innomhus, for slik å sikre tørre steinmasser. Bygging av hallen over bulkbingene vil medføre at støy og støv holdes inni hallen, og dermed forbedre forholdene for omgivelsene.

Ingen må være i tvil om hva vi i posisjonen har nedfelt i vår felles plattform: Kommunen skal legge FNs bærekraftsmål og Parisavtalen til grunn for alle vedtak og beslutninger. Står livsnødvendige verdier som klima og miljø på spill, må vi unntaksvis kunne ta i bruk muligheten for dispensasjon. Det er all grunn til å heie på ordføreren når hun på vegne av det brede politiske flertallet i Moss, og med nødvendig støtte fra administrasjonen, går i dialog med Fylkesmannen for å finne en god løsning på Rockwool-saken – til beste for klima og arbeidsplasser i Moss!

Les også

Fylkesmannen slakter kommunen: Nybygd havnehall kan bli revet

Les også

Mener kommunen må rive digert havnelager: – Kan ikke drive forskjellsbehandling

Les også

Arbeidsulykken på Rockwool: – Har opprettet sak

Les også

Rockwool har sendt ut permitteringsvarsel til 85 ansatte

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.