Hvordan utnytter vi skogen best til produksjon av tømmer, brensel og papir? Hvordan kan vi bygge mer i tre, og dermed bidra til mer lagring av CO2 og en mer sirkulær byggebransje? Kort sagt: Hvordan best legge til rette for et bærekraftig og klimavennlig skogbruk?

Finner vi gode svar på disse spørsmålene tar vi lange steg mot å innfri klimaambisjoner som er både hårete og nødvendige. Fylkesrådets mål er at Viken skal bli et nullutslippssamfunn og klimagassutslippene skal reduseres med 80 prosent innen 2030.

I dette arbeidet er skogen en viktig nøkkel. Skognæringen og treindustrien vil få en viktig rolle for tema som grønn omstilling, sirkulærøkonomi, bioøkonomi, nyskaping og entreprenørskap. For eksempel vet vi at ved å legge til rette for avvirkning av skog på et best mulig tidspunkt for kvalitet og karbonbinding, kan fornybart grønt karbon i langt større grad erstatte fossilt og mindre klimavennlig karbon. Videre ser vi at det er et stort potensial i bruk av tømmerstokken. Anvendelsesområdet er stort. Noe av det vi her kan gjøre er å for eksempel å vektlegge bruk av tre i bygninger, bruk av biodrivstoff i stedet for diesel, og forhåpentligvis erstatte plast på mange områder.

I Viken fylkeskommune er vi nå i gang med en rekke prosesser som skal gi oss et mer bærekraftig og klimavennlig skogbruk. Arbeidet skjer i tett og bred dialog med både skognæringen selv, landbruket, forskningsmiljøer og andre offentlige myndigheter både i Norge og Sverige.

Jeg kan blant annet nevne Interreg-prosjektet The Bioeconomy Regions in Scandinavia. Her samarbeider vi med Innlandet fylkeskommune og regionene Dalarna, Västra Götaland og Värmland og en rekke forsknings- og næringsaktører om å legge til rette for innovasjon og forretningsutvikling basert på treet som ressurs.

Videre har vi denne våren rullet ut støtteordningen kalt Kompetansepiloter i Viken, hvor målet er å øke bedrifters evne til å tilegne seg nødvendig kompetanse for å utvikle seg videre. Deler av denne er direkte rettet mot byggenæringen. Nye byggemetoder, byggematerialer og miljøkrav krever andre prosesser og andre ferdigheter blant de ansatte i byggenæringen. Denne kompetansehevingen vil vi bidra til. I så måte ønsker vi også mer gjenbruk av materialer i byggenæringen, som da blir en sirkulærøkonomi.

Og når vi senere i år legger fram landbruksstrategien for Viken fylkeskommune, vil også flere av temaene omhandle skogbruk og hvordan av skog- og trenæringen kan utvikle seg i en klimavennlig næringssammenheng.

Vi har med andre ord kommet langt, men mye arbeid gjenstår. Jeg er glad for at private og offentlige aktører både i og utenfor Viken jobber sammen med oss om et felles mål: En aktiv og mer klimavennlig bruk av skogen, til det beste for oss alle.