Diskusjonen om private barnehager og likebehandling synliggjør ulike oppfatninger. Jeg ønsker derfor å avslutte mitt bidrag tiL denne diskusjonen med følgende kommentar:

"Likebehandling er ikke det samme som likeverdig behandling. Det er viktig å peke på at et likebehandlingsprinsipp gjennom nasjonale satser, ikke nødvendigvis medfører likebehandling for barn og ansatte. Barnehagene vil motta samme tilskudd, men det betyr ikke det samme som økt kvalitet i barnehagetilbudet til alle barn.

Barnehagesektoren skiller seg noe fra andre velferdstjenesteområder der private tilbydere er til stede, ved at de private barnehagene etter dagens finansieringssystem skal behandles økonomisk likeverdig med kommunale barnehager. Dette innebærer at enkelte private barnehager overkompenseres, noe som ikke er samfunnsøkonomisk bærekraftig.

I Norge er det fire kommuner som kun har private barnehager, og som dermed gir nasjonal tilskuddssats til barnehagene sine. Bømlo, Austevoll, Sokndal og Sigdal. Bemanningstettheten i de private barnehagene i disse kommunene varierte fra ca. 4 barn per ansatt til ca. 7 barn per ansatt fram til bemannings – og pedagognormene ble innført. Ideelle barnehager skilte seg særskilt positivt ut med god bemanningstetthet og færre barn per ansatt.

Erfaringene fra de fire kommunene bare forsterker og tydeliggjør konklusjonene til de regjeringsbestilte rapportene til BDO og Telemarksforsking, og rapporten til Velferdstjenesteutvalget.

En annen utfordring med likebehandling, gjennom nasjonale tilskudd, er at ingen barnehage har likt kostnadsnivå. Personalkostnadene spriker fra en barnehage til en annen. Selv med lik grunnbemanning kan personalkostnadene være veldig forskjellig, på grunn av ulikt ansiennitetsnivå, ulik grad av sykefravær og ulik bruk av vikarer. Noe som igjen påvirker pensjonsutgiftene. Nasjonal sats til alle private barnehager tar heller ikke hensyn til den enkelte kommunes økonomi eller prioriteringer. Det vil derfor kunne svekke barnehagetilbudet i kommuner med begrenset økonomisk handlingsrom."