Jeg ønsker å komme med følgende svar på fagsjef Tone Mila fra NHO Geneo sine kommentarer vedr mitt innlegg om "Kommunal barnehagedrift versus private".

- For meg er ikke NHO Geneo interessert i å snakke om forskjellene innad i den private delen av barnehagene. Private dras over en kam, noe som gagner de kommersielle kjedene. Fordi de ideelle hele tiden ligger i motsatt ende av statistikken.

Til dette vil jeg vise til rapporten fra Telemarksforskning "Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2020" hvor det skilles på eierskap og bruken av penger. Den viser bl.A lønnskostnader per plass og det er de ideelle og frittstående barnehager som drar snittet betydelig opp. Mens konsernene har betydelig lavere utgifter.

- Videre vil jeg peke på at de kommersielle kjedene har pensjonsutgifter på mellom 6,9 - 8,4 %, mens de ideelle ligger på over 10 %. Når pensjonspåslaget ligger på 10 %, så tjener de kommersielle på det. De får mer penger enn de trenger for å dekke pensjonsutgiftene de har.

Jeg vil dessuten minne Mila på at det nylig var en streik hvor PBL sin dårlige AFP ordning var grunnlaget for streiken.

For meg blir det altså et tankekors at Mila og NHO drar alle private over en kam og ikke er villige til se på forskjellen innad I den store gruppa av private barnehager. Det er nettopp her mitt engasjement ligger og hvor jeg fortsatt heier på de idelle barnehagene fremfor de kommersielle og gjerne større barnehagekonsernene. Ene og alene av den grunn at der hvor de ideelle barnehagene beholder pengene fra stat, kommune og foreldre innad i barnehagen og til barnas beste. Dette klarer jeg ikke se at konsernene gjør.