Moss kommunestyre vedtok på tampen av 2022 å starte en tverrpolitisk prosess med sikte på å legge noen lange linjer for samfunnsutviklingen i Moss i et 50-100 års perspektiv. Slike diskusjoner trenger man, gjerne i ulike fora og formater. Men like viktig som å fastsette mål er det å være rigget for å nå målene. Et betimelig spørsmål er da om Moss kommune er rigget for å være den samfunnsutvikleren fellesskapet trenger.

Hele bredden av samfunnsaktører trengs naturligvis for å utvikle et samfunn i ønsket retning, både næringsliv, sivilsamfunn og frivillighet. Men viktige oppgaver er like fullt av en slik kompleksitet og natur at kommunen må ta en lederrolle.

Ifølge den nye kommuneloven har kommunene fire likeverdige samfunnsoppdrag. De skal i tillegg til å være en demokratisk arena, ivareta tjenesteyting, forvaltningog samfunnsutvikling. Det er lett å få øye på hvordan kommunene ivaretar sine oppgaver når det gjelder demokratisk arena, tjenesteyting og forvaltning, men hva med rollen som samfunnsutvikler? Moss kommune er dessverre i selskap med mange andre norske kommuner når politikernes (uansett parti) og administrasjonens rolle ikke er like tydelig her.

Jeg legger da til grunn at saksbehandling eller behandling av reguleringsplaner ikke er tilstrekkelig til å drive fram samfunnsutvikling. Det er nødvendig arbeid, men reaktivt. Man følger opp på noe som er drevet frem av andre. Man venter på innspill, gjerne i form av søknader, og forholder seg til allerede opptrukne retningslinjer. På samme måte er godt budsjettarbeid og god økonomioppfølging viktige forutsetninger for å drifte kommunen, men ikke det som skal til for å ivareta rollen som samfunnsutvikler.

Hva er det da som kjennetegner innsats for aktiv samfunnsutvikling? Viktigst er nødvendigvis investeringer i folk og kunnskap som driver fram nye initiativ, og mobilisering av nødvendige ressurser for å få til ønsket utvikling på ulike samfunnsområder. En ikke uttømmende liste inneholder i tillegg at dette må baseres på elementer som: Ambisiøse prosjekter, vilje til å ta risiko, evne til å tenke utenfor boksen og samspill med andre. Byliv Moss er et godt eksempel på et prosjekt hvor mange av disse kvalitetene er til stede.

Utfordringene gjelder både administrasjon og politisk ledelse. Det er til sist politikerne som bestemmer, men kvaliteten av politiske vedtak vil ofte være begrenset av forslagene og premissene som spilles inn. Administrasjonen må derfor gis – og ta - rollen som aktiv premissleverandør og inviteres til å legge fram forslag til nye og alternative løsninger.

Å drive fram samfunnsutvikling må være en forventning til alle kommunale etater og ledere: Kultur, skole, samferdsel, helse, miljø, osv. Det betyr at den politiske bestillingen til administrasjonen og dens ledere må være at de skal være tydelige og proaktive – også i offentligheten. Det blir ikke tilstrekkelig aktiv samfunnsutvikling av bare å vente på oppdrag fra politikerne. Mange ganger er det nettopp fagfolkene i administrasjonen som først fanger opp nye trender, utfordringer og muligheter.

Næringsutvikling og tilrettelegging for etablering av arbeidsplasser er et sentralt område når det gjelder kommunenes rolle som samfunnsutvikler. I Moss er dette i all hovedsak lagt til Mosseregionens Næringsutvikling – som delvis også eies av Moss kommune. Det har vist seg å være en god modell der MNU har kompetanse og finansiering som støtter opp om aktivitetene. Men når det gjelder områder hvor MNU mangler både finansiering og kompetanse, som når det gjelder reiseliv og opplevelsesnæring, skjer det lite eller ingen ting ut over årvisse gjentakelser om at dette er prioriterte områder. Her må kommunen selv komme på banen – som samfunnsutvikler - dersom noe skal skje.

På mosseregionkonferansen i desember gjorde Øystein «Pølsa» Pettersen det til et hovedpoeng at det er stor forskjell på endring og utvikling. Endring er nødvendige - reaktive - handlinger for å tilpasse seg endrede forutsetninger. Utvikling er å gjøre noe proaktivt – noe nytt.

Er Moss kommune skodd for dette - å drive fram nødvendig nytt?