Etterlyser stedsutvikling i «gamle Rygge» når kommunene blir «nye Moss»

Torodd Hauger,
Årefjorden/Rygge

Torodd Hauger, Årefjorden/Rygge

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKDet er lagt ut på høring fram til 1. oktober et forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for nye Moss kommune. Kommuneplanen er kanskje den viktigste saken bystyret skal ta stilling til. Da vi nærmer oss kommunevalg, så vil det være av stor betydning for oss velgere å få vite hva partiene går for eller vil avvise i dette administrative kommuneplanforslaget.

Visjonen for kommuneplanen er: «Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere».

Administrasjonen har bl.a. lagt til grunn følgende: «Gjennom en transporteffektiv arealstrategi med fokus på fortetting og knutepunktutvikling skal Moss styrkes som regionssenter. Kommunen har mange sentrale områder med stort transformasjonspotensiale, og riktig videreutvikling av disse områdene vil i stor grad kunne dekke kommunens arealbehov for nye boliger, næring og tjenesteyting.

Det ligger gode muligheter i å kunne videreutvikle by- og tettstedsområdene til kompakte og attraktive steder for beboere, besøkende og næringsliv. Ved å gjenbruke allerede bebygde arealer tilrettelegger man for å redusere transportbehov og man unngår samtidig nedbygging av dyrket mark, verdifull natur og grønne lunger».

Til sammen har kommunen mottatt 75 ønsker og arealinnspill fra private grunneiere. De aller fleste av ønskene er foreslått avvist med den begrunnelse at: «Moss har så mange sentralt beliggende utbyggings og transformasjonsområder at det ikke er nødvendig å legge ut nye utbyggingsområder utenfor byen og trafikknutepunkter. For å oppnå fortetting og redusert transportarbeid er det ønskelig å utvikle de mer sentrale områdene».

Forslaget til kommuneplan viser at så å si all fremtidig boligbygging (frem til 2030) skal skje i Moss og omegn – dog med unntak av noe på Halmstad. Sammenslåingen av Moss og Rygge har utvilsomt ført til at det her i Rygge vil bli liten utvikling i årene som kommer. «Gamle» Rygge kommune er henvist til «tørkeloftet».

I nedslagsfeltet til Vang barneskole (Vang, Fuglevik, Årefjorden) er det ikke foreslått et eneste nytt boligområde i planperioden - som strekker seg fram til 2030. Vang barneskole ble i sin tid bygget ut med en kapasitet for 300 elever. Skolen har i dag 161 elever og prognosene for antallet skolebarn i kretsen er negativ.

Vang skole er ikke bare en barneskole, men også et ressurssenter for lokalsamfunnet. Det er derfor grunn til å frykte at forslaget til ny kommuneplan vil svekke skolens eksistens på sikt. Det er dårlig økonomi å drive en skole på halv kapasitet, og politikerne er hele tiden på jakt etter måter å redusere driftskostnadene på. Larkollen er i samme situasjon.

Sammenslåingen av Rygge og Moss ser dessverre ut til å få konsekvenser for oss i Rygge som jeg ikke forutså. Et hvert lokalsamfunn bør gis muligheter for en viss utvikling. Dette er nødvendig for å sikre en harmonisk alderssammensetning, skoler og bedre kollektivtilbud. Det har Ryggepolitikerne alltid tatt hensyn til.

Kommuneplanforslaget for nye Moss åpner i svært liten grad for eneboligbebyggelse. Vi har flere politisk partier som har valgfrihet som en hovedsak. Da forventer jeg at dette også gjelder frihet til å velge enebolig som boform. Da må det legges til rette for det. Det gjør ikke dette kommuneplanforslaget.

Jeg håper de politiske partiene i ukene fram til valget er tar stilling til kommuneplanforslaget, og deretter før valget gir oss velgere klarhet i hva de vil gå for ved behandlingen av kommuneplanen i det nye bystyret. Taushet vil vi velgere oppfatte slik at de går inn for forsalget i sin helhet.

Artikkeltags