Gå til sidens hovedinnhold

Kompetanseheving for pasientens del- og for egen del

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT

Ved Høgskolen i Østfold har vi nylig fått godkjenning for et masterprogram i Avansert klinisk sykepleie, med studieretningene anestesi-, intensiv-, operasjon- og avansert klinisk allmennsykepleie. De tre første studieretningene var tidligere videreutdanninger, som resulterte i ny tittel og nye arbeidsoppgaver som henholdsvis anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleier, fortrinnsvis i spesialisthelsetjenesten. Avansert klinisk allmennsykepleie er derimot en relativt nyopprettet spesialitet, og vi ønsker her å belyse hvorfor akkurat denne masterutdanningen er viktig.

Sykehusene bygges for små. Andelen eldre og kronisk syke i befolkningen øker. Stadig mer komplisert medisinsk behandling gjennomføres i kommunehelsetjenesten. I en studie vi nylig gjennomførte i både kommune- og spesialisthelsetjenesten, fremkommer det at prosedyrer som tidligere var forbeholdt sykehus, nå i stor grad også utføres i pasientens hjem eller i kommunale institusjoner. Eksempler kan være respiratorbehandling eller medikamentell intravenøs behandling. Den nye hverdagen i kommunehelsetjenesten krever spesialisert sykepleierkompetanse.

Det etableres nye helsetjenestetilbud som alternativ til sykehusinnleggelse, eller som tilbud i forkant og etterkant av et sykehusopphold. Dette kan for eksempel være kommunale akuttavdelinger (KAD), korttidsavdelinger, rehabiliteringsavdelinger, palliasjonsavdelinger (omsorg ved livets siste dager), eller intermediæravdelinger (tilbud før og/eller etter sykehusopphold). For pasientene betyr dette at de får medisinsk behandling og sykepleie, av helsepersonell, i andre omgivelser enn på sykehus. Vår forskning viser at pasientene opplever slike tilbud som gode alternativ til sykehus. De føler seg trygge og ivaretatt. For henvisende leger reises det derimot tvil om kvaliteten på slike tilbud kan erstatte sykehusbehandling. Forskning viser til en sammenheng mellom kvalitet, pasientsikkerhet og sykepleierkompetanse. Omfordeling av oppgaver mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste indikerer et behov for spesialisert sykepleiekompetanse.

Både uformelle tilbakemeldinger og forskning viser at nyutdannede sykepleiere strever med å imøtekomme alle kravene i helsetjenesten. I følge Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning skal utdanningen «kvalifisere kandidater (dvs sykepleiere) til å utøve sykepleie for å ivareta menneskets grunnleggende behov, fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død». Videre skal utdanningen «sikre at kandidaten kan utøve sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Kandidaten skal kunne ta ansvar for og gjøre selvstendige, systematiske kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger, samt kritisk vurdere effekten av sykepleie og behandling». Hvor mye kan vi forvente at studenter kan lære i en treårig bachelorutdanning? Hvor store muligheter er det i dagens helsetjeneste til oppdatering og fagutvikling?

For å kunne begynne på masterstudiet i Avansert klinisk sykepleie kreves det minimum to års praksis som sykepleier. I følge Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie skal utdanningen gi kompetanse til å «yte sykepleie ut fra helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende perspektiver». Den skal «bidra til helhetlige pasientforløp, ivareta pasienten og pårørende i overganger og bidra til trygge, virkningsfulle og samordnede tjenester med god ressursutnyttelse». Ikke minst skal utdanningen tilføre «omfattende klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse...». En kompetanse det i aller høyeste grad er behov for i dagens og fremtidens kommunehelsetjeneste. Dette synliggjøres også ved at regjeringen har vedtatt at sykepleiere med denne utdanningen godkjennes som spesialister.

Det å ta en utdanning er krevende- men en arbeidshverdag hvor behovet for helsetjenester overgår opplevelsen av egen kompetanse er enda mer krevende. Pasienter og pårørende trenger å vite at de ivaretas av sykepleiere med spesialisert kompetanse også i kommunehelsetjenesten. Politikere må derfor bevilge penger slik at sykepleiere kan gjennomføre masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie uten å måtte betale dette av egen lommebok. Ledere må oppfordre egne ansatte til å søke opptak. Og sykepleiere bør innse verdien av kompetanseheving ikke bare for pasientens del, men også for egen del.

Å oppnå godkjenning av et masterprogram er stort for en høyskole. Det stilles krav til innhold, relevans for arbeidslivet, samarbeid med relevante praksisarenaer, krav til kompetanse og til relevant forskningsaktivitet og – produksjon. Dette har vi innfridd på. Nå satser vi på at politikere og ledere kjenner sin besøkelsestid, og at sykepleiere søker opptak til det nye masterstudiet ved Høgskolen i Østfold.

Signert:

Ann-Chatrin Leonardsen, Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold

Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Professor, Høgskolen i Østfold

Ann Karin Helgesen, Professor, Høgskolen i Østfold

Kommentarer til denne saken