Helt sentralt i korona-pandemien står behovet for god kommunikasjon til alle språkgrupper. Ærlig og åpen informasjon er nesten like viktig som vaksine til den som ønsker det. Både lokale og nasjonale myndigheter har satset betydelig. Trass i kommunikasjonsstrategier og jevnlige pressekonferanser sitter mange likevel i et informasjonsvakuum. Når krisen melder seg, er det viktig at de ulike språkgruppene får den livsviktige informasjonen på sitt eget morsmål.

Smitte blant personer født i utlandet er høyere enn i resten av befolkningen. Dette bekymrer. Andelen smittede og innlagte på sykehus er såpass mye høyere blant innvandrere, enn resten av befolkningen, at må vi gjøre mer for å få ut informasjon til de aktuelle gruppene.

Regjeringen bevilger 40 millioner i 2021 til frivillige organisasjoner som skal spre koronainformasjon i innvandrermiljøer. Det ble også gitt midler til informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i 2020.

Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for integreringen og som kanal for å nå innvandrerbefolkningen med informasjon om korona. De er viktige kontaktpersoner for smitteforbyggende tiltak som handler om mye mer enn bare informasjon.

Det kan være mange grunner til at deler av denne gruppen er mer smittet. Det kan være dårlig språkforståelse som gjør at informasjon ikke blir forstått. Det kan også være skepsis til myndighetene og statlige pålegg eller anbefalinger. Mange kommer fra land der myndighetene har liten tillitt. I Norge har vi høy tillitt til myndighetene når det kommer råd og anbefalinger om smitte. Vi følger i stor grad rådene da vi har tro på at stat og kommune vil oss vel.

For at vi skal klare å stanse smitten, må informasjon og råd fra myndighetene nå ut til hele befolkningen. Forklaringer på karanteneregler, generelle smitteregler og nødvendig testing må være en del av denne informasjonen. Det har størst virkning når informasjonen til dem som ikke kjenner det norske samfunnet så godt, skjer gjennom lokale ressurspersoner i nærmiljøene.

Derfor er jeg glad for at vi nå kan støtte opp under gode lokale tiltak. Tilskuddet på 40 millioner kroner vil gå til mer enn 140 organisasjoner rundt om i landet. I Østfold får mange frivillige organisasjoner midler. Noen eksempler på dette er Frivilligsentralen i Halden, Moss og omegn kvinneråd, Muslimsk dialognettverk, Equality og Somalisk velferdsforening.

Jeg mener målrettede informasjonstiltak, tillit og forståelse er nøkkelord for at informasjon skal nå frem og bli etterlevd av oss alle. Det viktig også å understreke at vi alle har et ansvar når vi er informert om smittetiltak for å hindre videre utbredelse av koronavirus.