Utvalgsleder for Helse og Mestring og kommunestyrerepresentant i Moss kommune Remi Sølvberg (Rødt) vil ta velferdsprofitørene, men kan ende opp med å ta fra oss funksjonshemmede retten til selv å styre assistansen vi trenger.

Først av alt: Den største tilretteleggeren av assistanse til funksjonshemmede gjennom BPA-ordningen i Moss er Uloba – Independent Living Norge. Uloba er organisert som et samvirkeforetak, eid av funksjonshemmede som selv har assistanse. Vi er en ideell virksomhet med en visjon om en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer.

Uloba etablerte, utviklet og innførte borgerstyrt personlig assistanse (BPA) for snart 30 år siden, og har siden arbeidet for å videreutvikle ordningen. Stortinget og regjeringen har begrunnet BPA som et viktig likestillingsverktøy, hvor premisset er at funksjonshemmede selv skal kunne styre og lede assistansen de trenger. Ofte kolliderer dette med at kommunene ønsker å rasjonere det som er en rettighet funksjonshemmede har knyttet til likestilling og assistanse.

Kommunedirektøren i Moss skriver i sin saksfremstilling at «Kommunen vil på denne måten kunne gi et mer likt tilbud til innbyggerne uavhengig av om de har mulighet eller ønsker å være arbeidsledere i egen BPA ordning». Det er en gal forståelse av hensikten med BPA. Hensikten med BPA er at funksjonshemmede selv skal kunne styre sitt eget liv. Det krever individuelle tilpasninger, ikke like løsninger for alle.

Forskjellen til andre tjenester er markant. Klassiske kommunale hjemmetjenester gis på adresser, BPA gis til personen, der personen befinner seg. En eldre person med assistansebehov kan være svært fornøyd med hjemmetjenesten. Men forskjellen mellom hjemmetjenester og BPA er vesentlig. Med BPA kan du bli politiker, komme i jobb, skaffe familie, få barn, følge barna i barnehagen eller på fotballtreningen.

Jeg leser at politikerne i Moss tror at hverdagen og verden vil bli den samme, om de erstatter BPA på funksjonshemmedes premisser med kommunal BPA. Glem det, vi har erfaring med dette gjennom 30 år. Når kommunene overtar, får vi funksjonshemmede selv mindre råderett over egne liv. Vi ønsker å styre våre liv på egen kjøl, og ikke bli overstyrt av andre – selv om dette kan være ansatte og valgte i kommunene med de aller beste intensjoner.