Skuffet over at kvinnefengsel ikke blir større

KUMMERLIG: Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje kaller forholdene på Ravneberget for uholdbare, og hadde håpet på en utvidelse av fengselet. Da må i tilfelle Stortinget gjøre en omprioritering av regjeringens forslag til kapasitetsutvidelser ved norske fengsler

KUMMERLIG: Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje kaller forholdene på Ravneberget for uholdbare, og hadde håpet på en utvidelse av fengselet. Da må i tilfelle Stortinget gjøre en omprioritering av regjeringens forslag til kapasitetsutvidelser ved norske fengsler Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Mens Halden Fengsel får 100 nye plasser, ser det ikke ut til at kvinnefengselet på Ravneberget i Sarpsborg får utvide.

DEL

I man­ge år har Sarps­borg kom­mu­ne stått klare til å byg­ge nye feng­sels­plas­ser ved kvin­ne­feng­se­let på Rav­ne­ber­get. Kom­mu­nen eier feng­se­let som Kri­mi­nal­om­sor­gen lei­er.

Når re­gje­rin­gen nå skal byg­ge 600 nye feng­sels­plas­ser, blant an­net 100 nye plas­ser i Hal­den, had­de Sarpsborg-ord­fø­rer Sind­re Martinsen-Evje hå­pet på fle­re plas­ser på Rav­ne­ber­get.

Et­ter stor­tings­mel­din­gen som kom i går, må han skuf­fet inn­se at det nep­pe blir noe av.

– For oss er det bare til å inn­gå en av­ta­le med Kri­mi­nal­om­sor­gen og set­te i gang med byg­gin­gen, po­eng­te­rer han.

Fire på sam­me rom

Ord­fø­re­ren har tid­ligere et­ter­lyst hand­le­kraft fra re­gje­rin­gen for å få ut­vi­det Rav­ne­ber­get feng­sel. I dag so­ner opp­til fire kvin­ner på sam­me rom. Martinsen-Evje me­ner kon­tras­te­ne til men­ne­ne som so­ner i Hal­den er slå­en­de.

– De som so­ner på Rav­ne­ber­get fal­ler på man­ge må­ter mel­lom alle sto­ler. Det er dem den­ne stor­tings­mel­din­gen er mest trist for, sier han til SA.

Det er bare tre rene kvin­ne­fengs­ler i Norge i dag. Alle fengs­le­ne lig­ger på Øst­lan­det. Nor­malt har Rav­ne­ber­get en ka­pa­si­tet på 50 plas­ser, for­delt på rom med plass til fire og to per­so­ner.

Hå­per på dra­hjelp

For å bøte på plass­man­ge­len for kvin­ne­lige fan­ger, var det så sent som i vå­res over 60 kvin­ner i norske fengs­ler som so­net sam­men med menn. År­sa­ken er iføl­ge Jus­tis­de­par­te­men­tet prin­sip­pet om at fan­ge­ne skal sone nær hjem­ste­det. Ved å ut­vi­de an­tal­let kvin­ne­plas­ser, vil man der­med også fri­gjø­re plass i fengs­ler for menn.

Martinsen-Evje hå­per nå på dra­hjelp fra Østfold-re­pre­sen­tan­ter fra samt­li­ge par­ti­er på Stor­tin­get. Be­hand­lin­gen der kan gjø­re at ka­pa­si­te­ten på Rav­ne­ber­get li­ke­vel blir ut­vi­det.

Stortinget skal si sitt

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) ser ikke bort fra at det kan komme en utvidelse på Ravneberget i denne runden.

Leirstein sitter i justiskomiteen på Stortinget og sier at regjeringens plan skal behandles i januar/februar.

Selv om mossingen er svært godt fornøyd med at hjemfylket nå får 100 nye fengselsplasser i Halden, og med det potensielt flere nye arbeidsplasser, er han oppmerksom på situasjonen ved Ravneberget.

– Det regjeringen har gjort nå er å løfte de store prosjektene for å få på plass de 650 plassene som vi trenger. Men du skal ikke se bort fra at noen småprosjekter som Ravneberget vil bli løftet fram i stortingsbehandlingen, sier Leirstein til SA.

Han viser til at en utbygging på Ravneberget representerer veldig små kostnader i det store bildet, men gjør det samtidig klart at kvinnefengselet i Sarpsborg kokurrerer med mange andre prosjekter ellers i landet.

Leirstein sa til NRK i går at han regner med at de 100 nye plassene i Halden kan komme i drift allerede neste år.

Artikkeltags