Sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold til Viken fylkeskommune er det beste mulige alternativet som man kan oppnå flertall på Stortinget. Aller best ville det være å slå sammen Oslo og Akershus, men det er ikke politisk mulig. Det verste løsningen ville ha vært å splitte Akershus, med de uheldige konsekvenser det ville fått. Alternativet til en regionreform ville vært forvitring av dagens folkevalgte fylker og mer statlig byråkrati på regionalt nivå.

Uten folkevalgt regionnivå blir det mer statlig styring. Derfor trengs det både et regionalt folkevalgt nivå for å unngå at oppgaver som er for store for kommunene, blir overtatt av staten, men også for at en standardisering av tjenester ikke passer inn i hele landet. Når staten i det kommende året skal gå gjennom sin oppgaveportefølje, bør en overføring av oppgaver fra statlig til regionalt nivå være naturlig. Norge er ikke annerledes enn andre europeiske land ved at man har tre folkevalgte nivåer.

Tilnærmingen i Akershus er et ønske om en større hovedstadsregion der man tenker helhetlig. Dette er svært viktig for blant annet bolig- og arealplanlegging, infrastruktur og samferdsel samt næringsutvikling. Disse områdene er vesentlige både for innbyggernes hverdag og livskvalitet - og for klima- og miljø – i en del av landet som opplever stor vekst. Et eksempel på det er at når Oslo og Akershus i fellesskap fikk på plass en felles og strømlinjeformet kollektivløsning, nemlig Ruter, har kollektivtrafikken bare i Akershus økt med 70 prosent på få år. Et godt samarbeid med Oslo er vesentlig for å få til gode løsninger for hovedstadsområdet. Jeg vil understreke at vi har fått på plass viktige brikker sammen med Oslo. Ruter, som er nevnt, Oslopakke 3 og felles areal- og transportplan. Jeg mener naturlige fylker i en slik hovedstadsregion primært ville vært Oslo, Østfold og Akershus.

Forslaget om å dele Akershus til fordel for Østre og Vestre Viken kom overraskende, rett over bordet og uten noen form for utredning. Det er også underlig at det er representanter fra et nabofylke som har foreslått denne delingen, uten noen dialog med Akershus. I kommune- og regionreformen, som er vedtatt, har man med hensikt valgt ikke å gå for noen delinger av verken kommuner eller fylker når man tegnet kartet. Det er kun åpnet for grensejusteringer. En deling av et fylke ville innebære en helt ny praksis og tankegang rundt reformen når man kan begynne å dele fylker for å skape nye regioner. Samarbeidet med Oslo må ikke fragmenteres, men gjøres tettere. Å dele Akershus inn i to fylker, som fort ville

LES OGSÅ:

Viken: Giganten ingen vil ha

Viken: En gjøkunge ingen vil ha

– Del monsterfylket!

Regionreform uten magemål og mening