Om Vanem, Vansjø og befolkning

Nina Frydenlund:
Fylkeskoordinator Forum for natur og friluftsliv Østfold

Nina Frydenlund: Fylkeskoordinator Forum for natur og friluftsliv Østfold

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKEtter befaring 4. juni vil FNF Østfold med dette ytre sine bekymringer for konsekvensene av at detaljreguleringen for Nore og Vanem felt IL7-IL12 blir vedtatt slik den foreligger nå.

FNF Østfold er et samarbeidsforum mellom frivillige organisasjoner i Østfold, og vi har til hensikt å ivareta og belyse interessene innen natur- og friluftsliv i plansaker. Vi har fra oppstart av områdereguleringen av Nore og Vanem gitt innspill om viktigheten av at Vansjø blir ivaretatt som regionalt og lokalt svært viktig friluftslivsområde. Da Europris fikk innvilget dispensasjon for å bygge høyere enn bestemmelsene i områdeplanen, fryktet vi at dette ville skape en uheldig presedens.

Når vi nå ser på detaljreguleringen av gjenstående felter på Vanem får vi dette bekreftet. Lageret til Europris er godt synlig fra Nåløyet, og bryter i så måte med landskapsbildet rundt Vansjø. Når man nå legger til rette for å motta sprengmasser fra InterCity-utbyggingen for å bruke dette til voller som skal hindre innsyn og spredning av støy, frykter vi at landskapsbildet ned mot det verna vassdraget blir ytterligere endret og forringet.

Vi har forståelse for at regionen vil få et stort overskudd av masse da store mengder fjell må sprenges ut for å gi plass til jernbanen. Det kan imidlertid ikke være sånn at kommunen nå går på kompromiss med miljøet rundt Vansjø fordi de er redde for at framføringen av jernbanen skal bli forsinket. Så store prosjekter må klare å finne alternative deponier i tilknytning til annen pukkverksdrift eller andre mindre verdifulle områder.

Vi registrer også at Skolt selv oppgir å ha alternativer. Knusing av stein vil føre med seg forurensning i form av støv og støy. Når vi vet at utredning av støy refererer til middelverdien sier det seg selv at opplevet støy langs Postveien og ned Vanemdalen mot Mosseelva vil oppleves som svært forstyrrende og ødeleggende for opplevelsen av å utøve friluftsliv. Støv fra steinknusing og trafikk vil også drive til lufta uansett hvilke avbøtende tiltak man vil pålegge, det er godt synlig om man kjører forbi Moss pukkverk en tørr dag. Støv kan igjen sedimentere til bekkedrag og forurense vannforekomsten med tilhørende påvirkning av vannmiljøet.

Befaring: Bildet viser deltakere på en nylig avviklet befaring ved Vansjø. Kronikkforfatter Nina Frydenlund advarer mot konsekvensene. foto: Privat

Befaring: Bildet viser deltakere på en nylig avviklet befaring ved Vansjø. Kronikkforfatter Nina Frydenlund advarer mot konsekvensene. foto: Privat

FNF Østfold anser at planen ikke bare er i strid med områdereguleringen, men også de nasjonale målene 3 a og c for forvaltning av verna vassdrag:

3 a: Unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø.

3 c: Sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner.

Dette vil selvfølgelig være en skjønnsvurdering, men vi mener at influensområdet for planen strekker seg betydelig utover plangrensen. Den gamle Postveien er søkt bevart i planen, men opplevelsen av å spasere her mellom et steinknuseri og et per dags dato goldt månelignende landskap rundt Europris-lageret, vil ha verdi lik null. I tillegg ser vi at vegetasjonsbeltet som ligger mellom vannstrengen og de framtidige vollene er skrinne furuer på dårlig grunn. Hvordan vil det se ut hvis denne vegetasjonen forsvinner? Det tar rundt 12 år for en gran å vokse seg til størrelsen av et juletre. Skogen er også korridor for vilt ned til vannet, og dette er særlig viktig i tørre perioder som vi så sommeren 2018.

Vi mener derfor at Moss kommune bør lytte til sin rådmann som hadde adskillige betenkeligheter med planen slik den foreligger nå. Vanemskogen er allerede regulert til næringsformål, ikke gjør forholdene verre ved å inkludere et nytt pukkverk i planen.

Tenk på befolkninga i Moss og omegn som behøver Vansjø til rekreasjon og kilde til livskvalitet. Tenk på naboene som skal fortsette å leve livene sin her. Tenk på Vansjø som drikkevannskilde, og fisk og vilt som også har dette som leveområde. Gjør det dere kan for å begrense inngrepet ved å følge allerede vedtatt områderegulering.

Nore-Vanem, profitt fremfor miljø 

Skjebnedag for miljøet rundt Mosseelva og Vanemskogen

Det går mot ja til pukkverk og voller ved Vansjø 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags