Formannskapet i Moss har med knappest mulig flertall - med APs setteordførers dobbeltstemme - sagt ja til å gå videre med planene om å etablere nytt felles bygg for bibliotek og kulturskole på Kirketorget i Moss. Ettersom Moss ikke trenger et slikt nytt kulturpalass i sentrum, får vi håpe at kommunestyret fatter en annen beslutning når de skal behandle saken 21. juni.

Innstillingene fra kommunens administrasjon indikerer at de ønsker at det skal bygges nytt kulturpalass på Kirketorget. Et lite politisk flertall i kommunen, AP, SV, Rødt med KRF på slep, støtter også de storslåtte byggeplanene.

Høyre i Moss har hele tiden vært helt klare på at forslaget om nytt bygg på Kirketorget er en dårlig løsning for kommunen, fordi behovet for lokaler kan dekkes på en god måte ved utvidelse og modernisering av de eksisterende lokalene til biblioteket i Møllebyen, fordi det er uheldig for sentrumsutvikling å fjerne biblioteket fra Møllebyen og ikke minst fordi det er en stor økonomisk risiko knyttet til et slikt byggeprosjekt.

Moss Høyre mener i denne saken at forslaget som ble fremmet fra MDG i formannskapet om å videreføre leieavtalen for biblioteket i Møllebyen, og iverksette en prosess for å sikre nye egnede lokaler til kulturskolen er en bedre og mer forsvarlig løsning. Også Ny kurs og FRP støtter forslaget om fortsatt drift i Møllebyen.

Når kommunestyret skal behandle saken 21. juni håper Moss Høyre at Senterpartiet og Venstre lar fornuften råde, og stemmer for et oppgradert tilbud i Møllebyen i stedet for å stemme for å jobbe videre med storslåtte og usikre planer for et nytt bygg - et «kulturpalass» - i sentrum.

Både oppgradering av eksisterende lokaler, og et nybygg vil koste penger. Den økonomiske usikkerheten ved å bygge helt nytt er sannsynligvis vesentlig større. Årlige driftskostnader vil komme i tillegg til byggekostnader. Moss Høyre mener det er ufornuftig å bevilge åtte millioner kroner til et forprosjekt, som kanskje går rett i arkivet. Disse pengene kan brukes mer fornuftig på andre måter. Moss kommune bør være forsiktig med pengebruken ettersom det er andre viktige kostnader som kan påløpe i årene fremover. Det er blant annet høyst usikkert om Viken fylke og snart «Nye Østfold fylke» vil, eller kan, betale for ny kanalbro.

Som det fremgår av kommunens sluttrapport for mulighetsstudien nytt bibliotek og kulturskole så vil et nytt bygg på Kirketorget tidligst være klart til innflytning i 2025/2026. Da kan vi også risikere at et slik byggeprosjekt i tid helt eller delvis skjer samtidig med byggingen av ny jernbanetrasé ved Kransen. Å få to slike prosjekter på omtrent samme sted til omtrent samme tid vil skape unødvendige utfordringer for trafikkavvikling og fremkommelighet i sentrum. Hva det kan gjøre for sentrumsutvikling er et ubesvart spørsmål.

Moss Høyre håper kommunestyrets flertall lar fornuften råde, og går for samlokalisering og videreutvikling med basis i dagens bibliotek i Møllebyen. Det er god byutvikling og god økonomi.