I kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 er det foreslått å redusere tilskuddet til Moss by- og industrimuseum med 10 prosent. Hvis politikerne bestemmer seg for dette, vil det gå hardt utover museets formidlingsaktiviteter og ikke minst tilbudene i Den kulturelle skolesekken (DKS).

I en tid hvor publikum må holde seg hjemme og inntektene er dalende, er budsjettkutt dramatisk for museet. Museet er midt inne i en fornyelsesprosess der en helt ny basisutstilling skal stå ferdig i hhv 2021 og 2022. Her har Moss kommune allerede gått inn med midler, og det setter vi stor pris på. Men det koster mange millioner å lage en ny og moderne utstilling som skal fenge og treffe både nye og gamle mossinger. Vi er ikke bare avhengig av offentlige midler, men også sponsorer og stiftelser som ser og setter pris på den viktige rollen museet spiller i lokalsamfunnet.

Rygge er som kjent blitt Moss. Museet kan her bidra til å bygge en felles identitet, godt forankret i begge kommunene. Vi har dessuten en viktig oppgave i å ta imot nye mossinger – fra alle kanter – som trenger noen knagger å henge sin lokale identitet på. Særlig er det avgjørende å formidle historien til barn og unge gjennom opplevelser og læring. Museum handler nemlig ikke bare om fortid, men også om framtid. Gjennom våre tilbud leverer museet solide og gode bidrag til den grunnmuren barna skal bygge sin framtid på.

Et viktig poeng er også å vise at Moss alltid har vært en by bestående av mange nasjonaliteter. Byen har til alle tider blitt påvirket utenfra. Men ikke bare det: Moss har gjennom sin stolte industrihistorie levert kvalitetsprodukter til områder langt utenfor Østfolds grenser. Gasstankere bygget på «Værven» har seilt på de sju hav, Helly Hansen har bekledd mennesker i et hundretalls nasjoner og kjeler fra IL-O-VAN har stått på et hvert kjøkken.

Dette er snart glemt historie, men museet holder den levende. Vi ivaretar samlingene etter både Værven og Helly Hansen, i tillegg til en rekke andre tidligere så stolte mossebedrifter. Å forvalte slike store og omfattende samlinger er ressurskrevende i seg selv.

I den nye basisutstillingen skal vi også fortelle Rygges historie. Moss og omlandet har alltid vært avhengige av hverandre. Raet har gitt gode vilkår for å drive jordbruk, og bøndene i Rygge har levert mat til byen og råvarer til industrien. Alle fornminnene vitner dessuten om at Rygge kan ha vært et maktsentrum i middelalderen, i et område som strakte seg langt ned i Sverige.

Kuttet som er varslet i 2021 er på 650 000 kroner. Det er åpenbart at dette vil gå utover tilbudet vårt. En prioritert oppgave i museet er å bygge den nye basisutstillingen. Uten den har vi ikke noe å vise frem, og enn så lenge er dette arbeidet «fredet». Men kuttet vil tvinge oss til å velge bort noe, og dessverre vil dette gjelde vår store satsning på formidling for barn og unge, både gjennom DKS og våre «drop-in» skoletilbud.

Konsekvensen av dette er etter vår mening stor. Halvparten av alle unge mellom 15 og 25 år går aldri på museum, viser en nokså fersk norsk undersøkelse. I Moss gjør vi noe med det ved å invitere skoleelever til oss. Vi vet dessuten at det vokser opp 6 000 barn i familier med varig lav inntekt i Østfold som ikke kan prioritere museumsbesøk eller andre kulturtilbud som koster penger. DKS i Moss gir også disse barna muligheten til å oppleve kultur og læring gjennom et museumsbesøk.

Generelt strever museene også med å nå innvandrergrupper. 17,5 prosent av Moss sin befolkning er enten direkte innvandrere eller er norskfødte av innvandrerforeldre. Forsvinner vårt skoletilbud, vil disse gruppenes viktigste kanal inn i museet bli borte.

Moss by- og industrimuseum vil ikke bidra til utenforskap. Gjennom gratis skolebesøk kan vi gi et museumstilbud til alle, uansett etnisk, kulturell og sosial tilhørighet. I tillegg senker det terskelen for å oppsøke museet igjen. Tusenvis av elever har vært innom oss gjennom Den kulturelle skolesekken de siste åra. De har kvernet mel, laget sitt eget papir, lært om prisverdig mossedesign og blitt kjent med byens arkitekturhistorie.

Vi håper at vi også i 2021 og årene som kommer, kan ta imot ivrige barn og unge, som kan gå ut av døra med et smil om munnen og en styrket selvfølelse etter et magisk besøk på museet. I motsatt fall vil det «få store konsekvenser for tjenesten vi leverer til innbyggerne» - tjenester vi håper politikerne ser på som nødvendige nå når de er tvunget til å velge.