Kloke folk før oss har gjennom politisk engasjement og strid sørget for at vi i Norge har tatt stadige steg i retning av økt likestilling mellom kjønnene. Hver og en av oss har fått større frihet. Kampen er ført i idrettsbevegelsen, kirke og politikk. Kvinner skal ha råderett over egen kropp og eget liv og denne forståelsen har gjort oss til verdens mest likestilte land. Kampen startet i Norge for alvor etter at Fyrstikkarbeiderskene gikk ut i en av Norges første streiker i 1889.

I møte med enkeltpersoner og grupper fra andre deler av verden, kan det være verdt å minne om vår egen historiske kamp og at det har kostet å komme dit vi er.

Også i Norge har kultur, politikk og religion blitt brukt som argumenter mot kjønnslikestilling. Resultatene er ikke kommet av seg selv.

  • I 1889 Fyrstikkarbeiderskene streiker, kvinnelige arbeidere organiserer seg
  • I 1913 Stemmerett for kvinner innføres
  • I 1976 Norges Fotballforbund sier ja til organisert kvinnefotball
  • I 1978 vedtas Lov om selvbestemt abort
  • I 1979, trer lov om Likestilling mellom kjønnene i kraft
  • I 1981innførte regjeringen Brundtland krav om representasjon av begge kjønn i offentlige utvalg
  • I 1991 ble lov om ekteskap innført, separasjon ble ikke avhengig av hverandres samtykke

Andelen kvinnelige prester i Den Norske kirke har økt til 32 prosent i 2017

Nå reiser modige kvinner seg i miljøer der likestilling ikke er en verdi verken i politikken, idretten og religionen.

Det er all grunn til å berømme dem og deres nødvendige stemmer i samfunnsdebatten. Vi trenger deres kampvilje for å utvikle samfunnet videre, bygge solidaritet, varme og raushet også i miljøer man møter massiv motstand.

Vi trenger at alle i Norge stiller opp og kjemper med dem. Det skal ikke være slik i likestillingslandet Norge at jenter og kvinner lever i skjul for sin familie, fordi de nektes å leve som selvstendige individer, ha egne rettigheter, ønsker og drømmer for framtida. Vi må finne politiske virkemidler som fjerner også denne undertrykkinga.

Arbeiderpartiet fikk i 2017, til tross for Høyre og Fremskrittspartiets motstand, vedtatt at likestillingsloven skal gjelde også i private hjem. Både det at religiøse trossamfunn skal forplikte seg til å arbeide mot vold mot kvinner, og for likestilling og demokrati i sine administrative organer s har høyre-regjeringens partier stemt ned. Slik kunne forskjellene blitt mindre.

I Norge skal det ikke være rom for å dyrke en kultur som praktiserer et brutalt og foreldet menneskesyn, der ære går foran den enkelte kvinnes rett til å leve et fritt liv.