Rygge Airport er et privat aksjeselskap som jobber for å gjenoppta sivil luftfart på Rygge. De har søkt om økonomisk støtte fra kommunene i Østfold. Det ser ut til at kommunestyrene vil imøtekomme søknaden.

Kommunene åpner i så fall for et helt ny ordning. Privatpersoner og private selskaper som ønsker å starte nye virksomheter kan heretter søke kommunene om økonomiske bistand i oppstartfasen. Dette kommer i tillegg til den offentlige oppstartshjelpen som bl.a. gis gjennom Innovasjon Norge.

Vi får håpe kommunestyrene ser at denne saken kan skape uønsket presedens. Våre folkevalgte plikter å påse at det ikke utøves forskjellsbehandling.

Kommunestyrene kan selvfølgelig tilrettelegge for næringslivsaktører gjennom som sin planlegging, byggesaksbehandling og ved å etablere nødvendig infrastruktur.

Direkte økonomisk støtte til private næringslivsaktører ligger imidlertid klart utenfor kommunenes oppgaver. Det kan også stilles spørsmål ved om Rygge kommune setter seg i en inhabilitetssituasjon ved å gi økonomisk støtte til et Rygge Airport AS – dersom kommunen senere skal behandle andre saker som angår selskapet.