Vestby Arbeiderparti, med sin gruppeleder i spissen, har tatt «ad hoc politikk» til nye dimensjoner. Det er vanskelig å følge argumentene til Arbeiderpartiet når alle beslutningene kun er forankret i deres egen magefølelse. Hvordan skal Vestby drive en seriøs politisk debatt når utredninger og riktig saksgang blir ofret for sensasjonsoppslag i avisene? Den siste tiden har vist at posisjonen driver et improvisert og ufullstendig politisk arbeid.
Jeg ønsker å belyse disse konklusjonene ved å se på tre konkrete skolesaker.
Garder skole ble foreslått nedlagt i rådmannens innstilling til handlingsplan, uten annen utredning enn et unyansert regnestykke. I denne saken etterlyste ikke posisjonen utredninger eller andre undersøkelser, men foreslo sine egne varianter av løsning. Arbeiderpartiet kom opp med et forslag om 1-4 skole i Garder, uten forankring i annet enn en tankerekke. Dette forslaget så lenge ut til å ha flertall før det igjen snudde og det ble vedtatt at Garder skole skulle bestå, mens administrasjonen skulle legges til Vestby skole. Denne beslutningen ble fattet av posisjonen i kommunestyret den 8. desember i fjor uten å undersøke med Vestby eller Garder skole, elever, foreldre eller andre relevante instanser.
Hølen skole er et tragisk kapitel hva gjelder vedlikehold og inneklima. Det er helt tydelig at Arbeiderpartiet ønsker å drive «mediepolitikk» på denne saken. Oppslaget i Moss Avis på lørdag 28. februar vitner om en overrumplet gruppeleder som skal vise handlekraft og storsinn på en gang.
Det er ingen som er uenig med beslutningen om å handle raskt og prioritere et nytt skolebygg i Hølen, men det måten det blir gjort på. Det er ikke slik at prosjektering, finansiering og organisering av en ny skole kan få plass på samme ark i utredningen. Her må man sette seg ned og gjøre en grundig jobb, der alle blir ivaretatt i byggeperioden. Disse to skoleeksemplene vitner om en simpel og fraværende saksutredning. Her har man vedtatt ad hoc og satset på at ting løser seg i andre enden.
Det samme kan jo sies om metodikken i den tredje og siste saken jeg ønsker å belyse.
Vestby skole trenger en gymsal, og 60 millioner er bevilget. Det kan virke som enkelte i Arbeiderpartiet har fått det for seg at det er kapital i kommunen til å bygge en storhall til 165 millioner. Dette luftslottet har de lagt ut på anbud og brukt mye penger på å prosjektere. Storhallen vil mest sannsynlig aldri se dagens lys. Her bruker man tid og ressurser på noe som er urealistisk, mens gymsalen til 60 millioner ikke har en eneste plantegning.

Henrik Østerman leder, Vestby Venstre