Kjell Meek fra SV presenterer sitt syn på at underlige ting skjer i Vestby-politikken i Moss Avis tirsdag 3. mars.
Det som ikke er underlig, er at Kjell Meek ikke har lest Vestby Arbeiderpartis program.
Tre av hovedsakene vi har valgt å fokusere på i inneværende fireårsperiode.
Sikre og videreutvikle gode oppvekstvilkår for barn og unge.
Sterkere søkelys på skolens innhold.
Fortsatt forbedre eldreomsorgen – kvantitativt og kvalitativt.
Vi jobber nå aktivt gjennom våre kommunestyrerepresentanter i de respektive utvalg for å ta grep innenfor disse områdene.
Utover dette står det videre i vårt program at vi vil:
Oppgradere Risil ungdomsskole.
Oppgradere Bjørlien og Hølen barneskoler.
Dette programmet ble satt for to år siden, så vi føler og mener at vi var veldig klar over at Hølen måtte rustes opp – det vi ikke visste var hvor omfattende denne opprustningen ville bli.
Når administrasjonens overslag for nødvendige utbedringer viser kostnader oppimot 40 millioner kroner, velger vi å bygge nytt fordi vi mener det er den mest fornuftige løsningen. I tillegg støtter dette oppunder vårt ønske om å gi elever og lærere det beste tilbudet vi kan klare å levere.
Politikk i en kommune handler om å finne de gode praktiske løsningene, vi ber derfor administrasjonen komme tilbake til kommunestyret med et forslag til barneskole, SFO og barnehage i Hølen.
Når det gjelder skolekretsene, så er det vel sånn at vi skal følge med i timen, og nettopp derfor velger Ap en gjennomgang av alle kretsene. Vi ønsker å forholde oss til fakta og å være sikre på at vi har all nødvendig informasjon i alle typer viktige saker. Skolekretsene i Vestby kommune er viktig totalt sett fordi de griper inn i hvordan vi organiserer skoledriften vår, noe jeg trodde alle politikere i Vestby var opptatt av. Spesielt de som sitter i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget.
At Ap velger å konkludere annerledes enn SV i viktige saker, betyr vel ikke at Ap ikke har fulgt med i timen – men at vi velger andre prioriteringer. Vi kan vel kanskje snu det på hodet og si at det SV ikke har fulgt med i timen når de konkluderer annerledes enn Ap, noe de selv ofte antyder i kommunale fora.

Bente Antonsen Vestby Arbeiderparti