Avisoppslag de siste dagene gjør at jeg som rektor på Hølen skole ønsker å gi en redegjørelse om situasjonen på skolen.
Vestby kommunestyre gjorde 8. desember 2008 følgende vedtak om skolen:
"Administrasjonen bes legge fram en helhetlig plan for Hølen skole, ...innen 1. april 2009".
Dette er et arbeid som er godt i gang, med kartlegging av inneklima og bygningsmessig standard. Resultatet av dette vil gi administrasjonen og politikerne en oversikt over alle bygningenes tilstand på Hølen skole.
I statsbudsjettet for 2009 er det innført en ordning med lån til bruk for rehabilitering og nyinvesteringer i skolebygg. Vestbys kommunes andel er på 36 millioner. Rådmannen fremmer et forslag i formannskapsmøtet 3. mars om å bruke mellom 22,5 og 37 millioner til Hølen skole.
Videre skriver han at bygningene på Hølen skole er i til dels svært dårlig forfatning. Det eldste bygget vil det antakeligvis ikke være regningssvarende å rehabilitere. Dette skyldes delvis bygningenss forfatning, og delvis at klasserommene i denne bygningen er trange og for små for den folkeveksten som kommer i Hølen.
Rådmannen ser derfor for seg at dette rives og det settes opp nytt skolebygg med tre klasserom, to til tre grupperom. Ved å gjøre dette kan også paviljongordningen avvikles. Anslått arealbehov er 500 til 600 kvm. De øvrige bygningene på skolen må gjennom en omfattende kartlegging for å fastslå rehabiliteringsbehovet, men mye tilsier at det vil bli svært omfattende.
For ytterligere innsikt i saken, se Vestby kommunes hjemmeside
Som rektor ser jeg positivt på det som skjer med Hølen skole nå både på administrativt og politisk plan. Jeg har tillit til at det blir en god løsning for skolen i Hølen. Da kan den fortsette å være tjenlig for innbyggerne i skolekretsen i mange år framover.

Leif Ivar Solberg rektor