Haldenvassdraget er utbygd med regulering av fem sjøer i Østfold, og kraftstasjoner ved fossene der. At det vassdraget likevel har status som vernet, må bety at det er vernet mot ytterligere regulering av sjøene.

Også Mossevassdraget er utbygd, og vernet mot ytterligere regulering av Vansjø og Hobølelva som renner til Vansjø. Reguleringen av Vansjø er som kjent omstridt, med at noen brukerinteresser ønsker at vannstanden der skal være lav, mens andre ønsker at den skal være høy.

I løpet av flere tiår med høstpløying av mye dyrket jord omkring Vansjø og langs Hobølelva, kom det mye plantenæring ut i Vansjø både i høstflommer og i vårflommer. Som vassdragsforvalter og sekretær for Vansjøutvalget ville Torodd Hauger takle dette alvorlige problemet med å ha relativt høy sommer-vannstand, da det tidlig i 80-åra skulle settes opp nytt manøvreringsreglement for Vansjø, med vekt på den store betydningen Vansjø har som drikkevann for Moss og andre kommuner.

Høy sommervannstand ble i 80-åra begrunnet med at dette ville begrense veksten av både store vannplanter og små alger. (Noen år tidligere hadde oppgjødsling av Mjøsa med urenset kloakkvann fra byer og tettsteder ført til både mye vanlige alger og giftige blå-grønne alger der, selv om den sjøen er både stor og dyp, og har relativt kaldt vann.)

Erfaringene med det «nye» (nå over 30 år gamle) manøvreringsreglementet for Vansjø er ikke gode: Det ble større flommer – særlig om høsten – enn da det gamle reglementet gjaldt. Med den klimaendringen som nå er på gang, ser det ut til å bli kraftigere nedbør og større flommer i små vassdrag, som det Vansjø er viktig del av.

Også oppdyrking av tidligere skog og drenering av våtmark bidrar til raskere avrenning i små vassdrag. Mye av hensikten med nytt reglement for

Vansjø nå er å takle flommene som vil komme, uten oversvømmelser som vil ramme særlig bøndene omkring Vansjø.

Vansjø og landskapet den ligger i bør karakteriseres som kulturlandskap heller enn naturlandskap:  Det var riktig å utvide det trange elveløpet fra Vansjø til Mossefossen på 1800-tallet. 150 år senere har floraen og faunaen i og ved Vansjø tilpasset seg til vannstandene etter denne utvidelsen, så det ville være meningsløst å prøve å «gjenskape» vannstandene som var i Vansjø for 200 år siden!

LES OGSÅ:

Morsalederen med klar tale om vannstanden i Vansjø 

– Norsk vassdragsforvaltning har stått på stedet hvil de siste 20 år

Ble Vansjø senket med 1,5 meter i 1880-årene?

Vansjø, bønder og båter

– Feilaktige påstander om trusler og press

Demokratisk problem

Kjære Peder Unum

Vansjø, Moss Avis og troverdighet

Vansjø, bønder og båter