Det skjer mye i Moss om dagen. En ny jernbane kommer. Havna endres. Planer om ny vei er lagt. Utbygging og fortetting er i gang, og mer kommer. Samtidig er det mange røster og mange meninger om hva som er bra, og hva som ikke bra for Moss. Men hva med kulturarven oppi alt dette?

God byutvikling handler ikke bare om lite kø, kvikkleire, gode veier, gode boforhold og flere boliger, men det handler også om å ivareta de kulturhistoriske verdiene byen besitter og tenke helhetlig om kulturarven. Byene i vårt land står ovenfor stort press, derfor bør kulturarven i byene bli tatt ekstra hensyn til, slik at denne ikke forsvinner. Ikke minst gjelder dette for Moss.

Moss har en spennende byutviklingshistorie, og denne historien finner vi igjen i gater og veifar, bygningsstrukturer og bebyggelsesmønster gjennom store deler av Moss. Selv om mye er borte er det gjenværende relativt godt bevart. Moss har faktisk tre kulturmiljø som er i Riksantikvarens NB!-register. Dette er definert som «kulturmiljø i by med nasjonal interesse», det vil si at dette enten er et homogent eller et sammensatt kulturmiljø, men med felles historie som har spilt en rolle i den norske nasjonalbyggende historien. I Moss gjelder dette for Verket, Møllebyen og Storgata.

For disse områdene gjelder spesielle anbefalinger, ikke-lovbindende råd, for tålegrense og sårbarhet i henhold til videreutvikling, som det bør bli tatt hensyn til. Det gagner ingen at byen ikke videreutvikles, for enten vi vil det eller ei er det faktisk det som kommer til å skje, det handler mer om hvordan vi tar vare på det eksisterende.

Når vi ved Moss by- og industrimuseum skal fortelle Mossehistorien ønsker vi oss fysiske historiske spor for å gjøre historiefortellingen levende. Historiefortellingen vår i dag består både av skrekkeksempler som riving av tidligere bymiljøer både i Storgata, Dronningens gate og Kongens gate, men historiefortellingen består ikke minst av de gode eksemplene som vi kan ta utgangspunkt i fremtiden. Vi formidler altså historien om utviklingen av Moss.

I byutviklingsdebatten savnes derfor et større fokus på utviklingshistorien og et overordnet bilde, fremfor fokus på enkeltminner. Når byutviklingen i Moss nå er godt i gang er det viktig at man ser mulighetene i de kulturhistoriske områdene fremfor begrensninger. Videreutvikling med utgangspunkt i historisk lesbarhet og tidsdybde fra 1700-tallet i dag er helt vesentlig, for uten dagens nye bygninger hvordan kan historien fortelles i fremtiden?

I en sunn byutvikling må byen bli tatt i bruk, og dette gjelder ikke bare på det kommersielle planet, som Moss har blitt gode på – for vi må ikke glemme at konsum ivaretar tradisjonelle bysentre, slik at butikker ikke blir stående tomme og forfaller. Kulturmiljøene i Moss har ulike verdier, enten de gir oss kunnskap, opplevelser eller har muligheter for viderebruk og verdiskaping som grunnlag for reiseliv og turisme, og ikke minst for innbyggerne i Moss.

Et attraktivt sentrum er derfor sammensatt av flere deler, og det finnes flere virkemidler for å ta byens kulturarv i bruk. Det være seg byreparasjon, byvitalisering, byrevitalisering eller transformasjon/ny bruk av eldre lokaler. Moss by- og industrimuseum ønsker i fortsettelsen å bruke byen, byrommet og historien for å øke Moss’ attraksjonsverdi. Vi ønsker å skape møteplasser med historiekunnskap og opplevelser som utgangspunkt slik at vår felles historie og de miljøene i byen som binder fortid, nåtid og framtid ikke forsvinner.

Når Moss nå står ovenfor store endringer er det viktig at disse nasjonale, regionale og lokale verdiene blir ivaretatt for det felles beste, for identitet og for kunnskapen den fysiske manifesterte historien kan gi oss. Dette er noe alle vil tjene på. For hva er vel en by uten opplevelser?