Vi kan ikke leve av statlige arbeidsplasser. Det er allikevel viktig at disse fordeles godt rundt omkring i landet. Nesten alle fylker har flere statlige arbeidsplasser i dag enn i 2013.

En aktiv statlig lokaliseringspolitikk bidrar både til å styrke regionale arbeidsmarkeder, og til å skape nye muligheter både for folk og lokalsamfunn.

Vår regjering har flyttet og nyetablert mer enn 1230 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo-regionen. Under de rødgrønne ble det kun flyttet ut 240 stillinger. Regelen er nå at ny statlig virksomhet som hovedregel skal etableres utenfor Oslo-området.

Regjeringen vedtok i 2019 flere tiltak for å nå disse høye ambisjonene. Blant annet skal alle større etatsgjennomganger også ha med en vurdering av om noe kan flyttes ut av Oslo. Vi skal også bli flinkere til å unngå at flere sektorer reduserer sin aktivitet samtidig på enkeltsteder.

Tall fra SSB viser at økningen i den statlige sysselsettingen i de fire største byene, inkludert sykehusforetakene, har vært fallende siden 2013. Mellom 2012 og 2013 var økningen på 4671 ansatte. Mellom 2018 og 2019 var den på 1 412 ansatte. Regjeringen vil fortsette med å dempe veksten i storbyene. Det skal skje gjennom digitalisering, forenkling og avbyråkratisering.

Mye av veksten i statlige arbeidsplasser de siste årene har skjedd i eksisterende institusjoner innen helse og utdanning. Dette viser at utviklingen i eksisterende statlige virksomheter har vel så stor betydning som etablering av nye virksomheter.

Det er viktig at vi sørger for best mulig koordinering av hvor nye statlige arbeidsplasser skal lokaliseres. Ved reorganiseringer i staten skal ulike vedtak om lokalisering ses i sammenheng. Det bidrar til å redusere negative virkninger for enkeltkommuner.

Lokaliseringsbeslutninger skal alltid tas av ansvarlig departement og løftes opp på politisk nivå. På denne måten sikrer vi at lokaliseringen av nye, offentlige kompetansearbeidsplasser skjer over hele landet, også utenfor de største byene.