Beskrivelsene fra noen av byene våre er somtatt ut av en Hollywood-film: Angrepene kommer uventet og raskt, og fienden måtilintetgjøres. Skildringene er voldsomme, nesten utenomjordiske. Hver sommerfråder media i beskrivelsene av «måkeplagene».

Nøkternestemmer i både by og land, fra dem som fint fikser samlivet med måker og andrefugler, kommer sjeldent til orde. At natur av og til kan være slitsomt, det vetalle som har sittet ute på en myr full av klegg og mygg. Og når man skal nyteet bedre måltid passer det ikke med svevende måker nært hodet. De lure av osstar med brødskiva inn fra terrassen dersom telefonen ringer inne, for måkeneser ikke alltid forskjell på søppel og mat. På samme måte kan en restauranteierservere pilsen ute og maten inne dersom måkenes tilstedeværelse opplevesproblematisk.

Alvorlig

Situasjonen for måkene og sjøfuglene er alvorlig, og de er blant de mest truededyregruppene i verden. Sjøfuglbestanden i Norge er halvert siden 80-tallet. Denmest marine måken av dem alle, den vakre krykkja, har fått sine bestanderredusert med rundt 75 % på få tiår. Fortsetter trenden er den borte i løpet avnoen tiår. Fiskemåka sliter også, her har tilbakegangen «kun» vært på 20-30 %.Heller ikke gråmåkene lever så fett. I 2006 ble bestanden estimert til 233 000par. I 2014 var den estimerte bestanden kun 72 000 par. I perioden 1988-2013minket bestanden med 72 % i Troms og Finnmark. Dette er bakteppet for diskusjoneneom «måkeplagene». De aller, aller fleste måkene i Norge hekker utenfor byene.Når noen likevel finner trygge hekkeplasser på de flate takene vi har laget ibyene, får vi se det som en vennlig håndsrekning – et klapp på skuldra. Likeveltar noen til ordet for å gjøre livet enda surere for måkene.

Måkene er tilpasningsdyktige skapninger, ogde fleste artene har sin hovedutbredelse i kystsonen. I tider da havet bugnerav fisk og rikdom har måkene gode tider. Slik er de en god indikasjon på liveti havet, og synet av måker er ikke bare estetisk skjønnhet for blikket, menogså balsam for alle som er opptatt av den pågående natur- og klimakrisa.Videre kan tjenestene måkene gjør som renovasjonsvesen knapt måles i kroner ogøre. Neste gang du ser en måke kan du tenke: Her kommer oppryddingen! Både inaturen og i byer fjerner måker effektivt organisk avfall og spiselig dødmaterie. Uten den kunne vi raskt fått problemer, også med rotter.

Normalt

Enkelte hevder at måker i byene er et dyreetisk problem, blant annet fordi ungene«faller» ned fra takene. Måkene er såkalte reirflyktere, det vil si at ungene forlater reirene kort tid etter de er klekt ut av egget. At ungene hopper nedfra takene og ned på bakken er helt normalt. Som regel går dette greit, selv omdet nok finnes eksempler på det motsatte. Foreldrene fortsetter å mate dem, ogfinner dem igjen selv om de vandrer litt. Måker er dessuten blant fuglene somoftest blir utsatt for grusomme handlinger av empatiløse mennesker, men vi børikke fjerne måkeungene fra byrommet av den grunn.

Måker i byene er kommet for å bli. Byen erikke et lukket rom der vi kan stenge ute naturen. En måke, uavhengig av hvorden hekker, kan fiske ute på fjorden kl. 13, beite på et jorde kl. 14 og ta segen bytur kl. 15. En time senere er den på krabbejakt. Himmelen, fjorden oglandskapet er dens sfære, en tilværelse den kjenner godt. Måker er smartefugler, og sitter ikke og venter på maten. Når sjøfuglene likevel sliter med åopprettholde bestanden på grunn av sviktende reproduksjon, bør vi være på vaktog forsøke å forstå hva som skjer.

Begrep og merkelapper som «terror» og «farlig» er ikke velegnet til å beskrive måkereller andre fugler. Slike begrep bør reserveres til spesielle situasjoner. Atnoen opplever møte med natur som skremmende skal vi likevel ha respekt for. Deter stort sett to grunner til at måker kan bli nærgående, og det vanligste er atde forsvarer unger. Trekker du deg unna med en hånd i været (fuglen bøyer daraskere av) senkes pulsen både hos foreldre og forbipasserende. Andre er meropptatt av enkelt tilgjengelige kalorier. Dersom man skjønner dette, blir slikadferd mindre skremmende.

Om oss

Dypest sett handler dette om oss selv. Hvordan ser vi egentlig på oss selv og vårplass, når ting vi noen ganger kan oppleve som stressende eller ubehagelig,skal fjernes samtidig som vi overtar mer og mer av planetens naturligelevesteder? Hvorfor ikke gjøre de små grepene som i denne tematikken opplagtvil minke ubehageligheter og irritasjon, samtidig som vi aksepterer fuglenestilstedeværelse? Vi deler denne planeten med et utallige andre arter. Vi måvære på vakt. Menneskeheten bør ikke reduseres til noe vi ikke vil vedkjenneoss. Også vi fungerer best i et samspill med omgivelsene og alle artene somskaper opplevelser, fungerende økosystem, velferd og økonomi, skjønnhet, kulturog identitet.

I år 2020 skulle vi fly rundt i hvert vårtflyvende fartøy. Istedenfor går vi rundt med munnbind. Natur- og klimakrisen erher, men nyhetsbildet fylles opp av forargelse over måker på bybesøk. Når vi glemmernaturen, skaper vi problemer for oss selv. Man kan gjerne la seg underholde avmedias sensasjonspregete vinklinger, men den virkelige nyheten er detøkologiske lavtrykket i det nordøstlige Atlanterhavet og flere andre steder påkloden. Vi kan ikke la oss underholde av mindre bagateller mens skuta tar inn mer og mer vann. Plages du av innpåslitne måker? Da er det én ting som gjelder, ifølge eksperten

Behovet for å forklare sammenhengene inaturen synes større enn noen gang tidligere. Vi lever av og med naturen. Dener overalt, på alle nivå og som en grunnmur. Biologi og økologi er basis forverdiskapning, helse og velvære. En slik erkjennelse må ligge til grunn for allmenneskelig aktivitet. Naturen kan og bør ikke fjernes verken ireguleringsplaner, byer eller mentalitet.