Tom Anders Ludvigsen fleipet i avisa 5. januar med at vi i MDG reiste debatten om plassering av renseanlegget «lovlig seint». Og slår elegant fast at «dette er den beste plasseringen miljømessig»!

Det vil jeg våge å påsta at han fastslår på svært tynt grunnlag…

Det var nå faktisk først sommeren 2022 at kommunestyret fikk saken om nytt anlegg på Fuglevik på bordet. Derfor var det først da vi kunne ta diskusjonen. Det er en stor demokratisk svakhet at vi politisk blir bedt om å godkjenne å starte et slikt stort utviklingsarbeid uten at det stilles opp alternativer. Det var da også vårt hovedankepunkt da saken ble behandlet i sommer. Hva hvis konsekvensutredningen for forslaget viser så store negative konsekvenser at det ikke kan anbefales? Hva da?

Det ble i kommunestyret juni vedtatt et såkalt planprogram, altså en plan for planene som må utarbeideds før et sånt anlegg kan vedtas. Der var det kun lansert ett alternativ på plassering men to ulike alternativer for høyder, på hhv 11 eller 16 meters makshøyde. Og i det planprogrammet ligger det bestemmelse om at det skal foretas en konsekvensutredning før endelig vedtak. Det som skal utredes er konsekvenser for kulturminner, kulturmiljø, landskap, arkitektonisk og estetisk utforming, friluftsliv, naturmangfold og forurensing av luft, støy og lukt. Det er bra at disse faktorene skal utredes grundig.

Men er det virkelig for sent å stille spørsmål om plassering? Gir den diskusjonen uheldige forsinkelser? Og er det uheldig å benytte anledningen nå til å løfte blikket å se hvordan avløp og renovasjonstjenester best kan håndteres for fremtiden? For Movar isolert sett kanskje, men ikke for mossesamfunnet vil jeg påstå. Movar selv har jo forsinket prosessen i minst ett år, da de søkte om dispensasjon fra rensekravet for Nitrogen. De kjørte lang søkeprosess om å få slippe å rense Nitrogen i det hele tatt! Videre har anbefalingen om å ikke slippe ut noe fra Kamboanlegget til Mossesundet ligget der fra 2008, så det er ikke MDG som har vært sendrektige her.

Movar står altså nå i en situasjon der de er pålagt å rense Nitrogen i tillegg til alt det andre de renser fra kloakken vår. De har en tomt, et stort nok areal, i Fuglevik til å romme et slikt milliardrenseanlegg, og har «hatt dette på blokka» lenge. Og for å ha sagt det helt krystallklart, MDG vil selvfølgelig ha rensing av Nitrogen, og det så fort som mulig!

Men:

- Det er først nå kommunestyret skal si sin mening dette milliardprosjektet

- Rensekravet er nå mye strengere så den siste «skvetten» ut av anlegget er mye renere enn tidligere restutslipp, og det kan ha betydning for hvor dette kan slippes ut, eller helst hvordan det kan brukes til noe fornuftig.

- Det har siden ønsket om flytting av anlegget fra Kambo til Fuglevik ble lansert blitt opprettet flere naturreservat og verneområder rundt anlegget på Fuglevik. Altså har anerkjennelsen av hvor sårbart dette området er økt vesentlig de siste 10-15 åra. Det må det tas utstrakt hensyn til nå mener vi.

- Det har i perioden fra 2008 blitt satt stadig sterkere fokus på å bruke avfall fra rensing som ressurs, og å bygge ut anleggene for best muligå utnytte slike ressurser. Fuglevik kan sikkert bli et fint anlegg isolert sett, men vil i liten grad kunne legges til rette for å være et moderne fremtidsrettet ressursforvaltningsanlegg med utgangspunkt i mosseregionens samlede avfallsmengde. Kretsløpshåndtering, sirkulærøkonomi, gjenbruk osv er viktige nøkkelbegrep som vi som samfunn bør kunne forvente at Movar er ledende på!

- Fra E6 til Fuglevik er det tette boområder, vernede alleer, sårbare naturtyper og kronglete uoversiktelige bygdeveier. Ingen ville funnet på å legge et slikt anlegg et sånt sted i dag. Disse forholdene vil i mindre grad vurderes i planprogrammet. Derfor må vi diskutere disse ulempene politisk og som del av vurderingene om hvilke hensyn som skal tas i samfunnsutviklingen generelt. Er det bedriftsøkonomiske hensyn for den enkelte virksomhet, eller er det samfunnets håndtering av de mange ulike hensyn som natur og miljøverdier, trygg fremkommelighet, gode bomiljøer, fremtidsrettet opplegg for renovasjon og tilsvarende samfunnstjenester osv.

I denne saken er det to hovedspørsmål slik jeg ser det:

  1. Vil Movar kunne bygge et forsvarlig og velfungere industrianlegg for rensing på Fugleviktomta? Ja, det tror jeg sikkert, og helt logisk fra Movar sin side i en isolert bedriftsøkonomisk vurdering. De er jo et seriøst og dyktig renovasjonsselskap, som skal løse sitt samfunnsoppdrag innen sine rammer.
  2. Men, er det fra et samfunnsutviklingsperspektiv lurt og fremtidsrettet å bruke opp til 2,5 milliarder (?) til bygging av et svært stort renseanlegg der? Når det er ønskelig med mest mulig moderne utnytting av avfallsressursene (til gjødsel, biogass, biokull mm), med minst mulig skade på lokal natur og bomiljø, og best mulig tilrettelagt med tanke på transport og logistikk? Nei mener jeg. Og min jobb som politiker er å løfte blikket å se på slike prosjekt i et samfunnsutviklingsperspektiv.

Om det i en sånn planprosess som vi ser her ikke skal være mulig å diskutere beliggenhet, så fremstår «konsekvensutredning» som «sandpåstrøing» og pliktløp. Tiden er inne for å utfordre Movar og naturlige samarbeidsparter i naboregionene om å se på gode helhetsløsninger for hvordan vi både håndterer eget afall best mulig i et sirkulært langsiktig perspektiv SAMTIDIG som vi ivaretar Oslofjorden.

Så får Vestbyordfører'n ha meg unnskylt, men hans holdning til bruk av areal og matjord er ikke alltid det jeg kaller de beste miljømessige løsningene.