Gå til sidens hovedinnhold

Mener Moss kommune bryter barnekonvensjonen ved å utplassere robuste boliger i Parkveien 27 på Halmstad

Debatt

Bygging av robuste boliger for aktive rusmisbrukere med psykiske problemer uten ønske om behandlingshjelp, og uten boevne, i Parkveien 27, 1580 Rygge, strider med barnekonvensjonen.

Det er viktig å presisere at dette ikke er ett angrep på tunge rusmisbrukere eller psykisk syke. De må ivaretas og behandles. Her etterlates de dessverre uten daglig tilsyn og oppfølging.

Det er ikke foretatt en analyse av barns sikkerhet i forkant av dette prosjektet.

Her vil oppvektsmiljøet til mange barn bli ødelagt, og man lar dette skje???

Hvilken samvittighet sitter man med den dagen ett barn kommer i kontakt med narkotika, eller enda verre blir utsatt for en voldshandling av en psykotisk ruset person på vei til skolen? Man kan ikke ha sett på ett kart, eller vært på befaring når man valgte Parkveien 27 som lokasjon for plassering av robuste boliger....

Her vil man plassere de robuste boligene slik at alle barn i Rørskogen og nærområdet må passere tett på de hver dag til og fra skole?

Dette gjelder barneskolebarn som skal til Halmstad skole, og ungdoms- og videregåendeelever som må til busstoppet Rørskogen.

Prosjektet strider med Barnekonvensjonen og Medvirkningsretten i plan- og byggningsloven. Kommunen skal ta hensyn til hva som er det beste for barna i alle avgjørelser som kan bety noe for barn. Det står i barnekonvensjonens artikkel 3. Barnekonvensjonen er tatt inn i menneskerettsloven og har status som norsk lov. Dette betyr at kommunen alltid må vurdere hva som er barnets beste når de skal bestemme noe som vil berøre barn. Kommunen har og brutt Medvirkningsretten ved at berørte parter ikke er involvert i prosessen med plassering av boligene. Etter plan- og bygningsloven skal det legges til rette for allmennhetens deltagelse i planprosesser.

Ekspertisen sier og at aktivt rusende personer ikke skal plasseres i boligstrøk:

Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rus og psykisk lidelse (NKROP). : "Der det er aktiv rusing og stor sjanse for utagering, bør man ha boliger som ikke ligger midt i et boligområde. Det handler om å finne en balanse mellom folks trygghet og god integrering av pasientene, sier han." (hentet fra artikkel på nrk.no, artikkelen viser og hvor galt det gikk i Vennesla når man utplasserte aktivt rusende i boligstrøk)

Alle politikere i kommunestyret kan kreve lovlighetskontroll av vedtak som strider med Barnekonvensjonen. Håper det er politisk vilje til å gjøre noe med de robuste boligene når det skal behandles på det digitale møtet til utvalg for plan, bygg og teknisk, den 25. januar.

Ansvarlige politikere kan stoppe utplasseringen av de robuste boligene før det foreligger endelig vedtak hos Bygningsmyndigheten. Det kan og kreves lovlighetskontroll av 3 medlemmer av kommunestyre, etter vedtak er fattet. Så håper ett eller flere partier kan gå sammen og sikre oppvekstmiljøet til barn på Halmstad, og dermed rette opp det planlagte bruddet på Barnekonvensjonen.

Moss kommune går imot råd og innvendinger fra Fylkesmann, ROP, FAU, Velforening, naboer og ekspertise innen rus/psykiatri.

Det fremlegges ingen dokumentasjon på at det er sikkert å utplassere aktivt rusende i boligstrøk fra kommunen. Det bare kommer vage uttalelser om at det bør gå bra!

Det er ikke godt nok, når all erfaring viser at det ikke går bra å plassere aktivt rusende i boligstrøk, eller i robuste boliger. NRK har kjørt en serie artikler høsten 2020, på sine nettsider, som viser hvordan det går med aktivt rusende i boligstrøk, og med beboere i robuste boliger. Dette burde Moss kommune lest gjennom!

Moss kommune kunne hørt med brannstasjonen i Horten om hvordan de har det som nabo til robuste boliger, og om det er å anbefale i ett boligstrøk!

Jeg forstår at kommunen har ett ansvar for å gi folk uten boevne, som aktivt ruser seg, ett sted å bo.

Men det er ingen argumentasjon god nok for å plassere dette i boligstrøk, og sette barns liv og sikkerhet i fare! Moss kommune kunne brukt tomtene ved jernbanestasjonen i sentrum, eller hatt de robuste boligene i tilknytning til sykehus, brannstasjon eller politistasjon, slik at de kunne vært under oppsyn og fått oppfølgning.

Håper man tar til fornuften og revurderer både prosjekt og lokasjoner.

Thorstein Stenbek

Bekymret far, Rørskogen

Kommentarer til denne saken