I fjor sommer(!) kunne vi lese i Moss Avis at de seks posisjonspartiene i Moss avga et felles løfte om å satse på Halmstad. Siden den gang er det bl.a. vedtatt å plassere robuste boliger og togparkering der. Brøyting er også uavklart for en rekke veier og en Halmstadplan er ikke engang planlagt påbegynt før langt ut i neste år. To år etter det avgitte løftet. Var det bare tomme løfter som ble gitt? Heller ikke kommunens nye arealplan legger opp til den nevnte satsingen på Halmstad. Den forrige arealplanen la opp til en storstilt boligutvikling. Det aller meste av dette på dyrket mark. I den nye planen ble det tilbakeført store arealer fra fremtidig boligbygging til videre landbruksdrift. Det er veldig bra! Det som ikke er bra, er at disse arealene ikke ble erstattet av andre egnede arealer i samme område. Har kunne det blitt naturlig utvidelse av dagens boligområder uten å bruke dyrkbar mark. Det er flere gode områder vi i Høyre gikk inn for å utvide, både ved Eskelund og mellom Ryggeveien og E6. Det eneste erstatningsarealet som ble lagt inn er paradoksalt nok næringsområdet Lille Rygge. Dette området blir liggende som en enklave med landbruksvirksomhet rundt seg på alle fire kanter. Her kan man lett se for seg at det kan bli interessekonflikter mellom bolig og landbruk, samt et press på nærliggende lanbruksarealer i fremtiden. I tillegg ser vi at næringsområder også er en knapp ressurs som burde vært tatt vare på.Det er kanskje alt dette som kalles «et felles løfte om å satse på Halmstad»?