BaneNor skriver i Moss avis at nå skal de tenke nytt og få mer jernbane ut av hver krone. I Moss, der jeg sitter i kommunestyret, ble den påbegynte byggingen først varslet å skulle koste 6,5 mrd (i 2016) mens siste anslag nå er på 13,7mrd (i 2020). Og det er før en viktig rapport om grunnforholdene vi venter i neste uke har blitt publisert.

MDG mener at satsing på jernbanen er et av landets aller viktigste samferdselstiltak. Da må nytteverdien stå bedre i forhold til pengebruken.

For jernbanen gjennom Østfold trengs virkelig! Den er nødvendig for å få ned bilbruken for alle de som skal pendle på jobb, og gi en trygg, effektiv og stressfri reisehverdag. Da trengs det godt vedlikeholdte baner, styringssystemer, elektriske installasjoner osv. Og det trengs nok km med dobbelspor slik at tog kan holde ruta, og tillate flere avganger uten å måtte vente på andre person- og godstog.

Men, en moderne og fremtidsrettet bane gjennom Østfold kan og bør bygges for større nytteverdi. Den utvikles til å være en hovedfartsåre til og fra Europa. Transportkorridoren mellom Gøteborg og Oslo er den viktigste strekningen for gods til og fra landet, i tillegg til at en drøss mennesker ønsker å reise til Sverige, Danmark og Nord-Europa på andre måter enn med fly.

Banesatsingen må derfor også omfatte løsninger for å kunne reise fort, over lengre strekninger. Når vi skal til Gøteborg, København og Berlin. Her er toget ideell reisemåte, effektivt uten klimagassutslipp. Men da må toglinjene gi mulighet for høyere hastigheter. Dagens bane har gjennomsnittshastighet Oslo - Fredrikstad på bare 81 km/t. Når Follobanen blir ferdig i 2022 blir reisetiden kortet ned med ca 10 minutter, men fortsatt er det vesentlig raskere å kjøre bil. Og mulighetene ved å utnytte togets egentlige evne til å reise i 250km/t er langt unna å bli utnyttet.

Over 2500 tunge lastebiler med gods kommer inn over Svinesund hver dag, og tallet er økende (Norske Lastebileier-forbund 2019). Slike godsmengder er ikke E6 dimensjonert for, og det gir enorme klimagassutslipp.

Den planlagte IC-banen som prosjektdirektør Bettina Sandvin skisserer gir dessverre ingen god løsning for godshåndtering på bane, enda det er noe «alle» sier at de vil. Jernbanen er den mest miljøvennlige transportformen ved at den krever mye mindre plass enn vei, og mye mindre energi enn bil, skip og fly, uten utslipp. BaneNor vurderer faktisk å stoppe med godstransport langs denne linja (KVU Godsterminalstruktur, 2019). Fremføring av gods på bane innom bysentra og med stor trafikk av persontog gir dessuten ikke rask nok frakttid til å være konkurransedyktig mot gods på vei. Det er også uheldig med godstog gjennom tettbygde strøk og byer, både med tanke på støy og fare for ulykker, ved frakt av farlig gods for eksempel.

Vi i Østfold MDG vil derfor ha en utvidelse av togsatsingen gjennom Østfold mot Gøteborg med en høyhastighetslinje som kan frakte gods og folk over lengre avstander, i kombinasjon med påkoblinger for gode togforbindelser inn til byene. Det er å tenke nytt og fremtidsrettet om en moderne jerbaneløsning. Da først får vi den samfunnsnytten vi virkelig ønsker. Og en nytte som står i forhold til alle milliardene den vil koste. Kanskje vi til og med kan se på andre finansieringsmåter enn gjennom NTP? Men det er en annen diskusjon. 2021 er «Jernbanens år i EU». La oss sørge for at det blir nettopp det.