Gå til sidens hovedinnhold

Mindre bedrifter må ikke stenges ute

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

99 prosent av bedriftene her i landet er små eller mellomstore. Samfunnet er avhengig av verdiskapingen og skatteinntektene deres. Da er det urimelig å delvis stenge ute mindre bedrifter fra de offentlige oppdragene. Dette utgjør hele 550 milliarder kroner årlig.

NHO mener anbud på over 100 000 kroner må offentlig kunngjøres. Minimumsgrensen i dag er på 1,3 millioner kroner. Dette har stor betydning å få lov til å konkurrere. Som et eksempel vil en økt markedsandel på to prosentpoeng bety økte inntekter på hele 11 milliarder kroner.

Samtidig foreslår NHO en raskere innføring av nye digitale verktøy i kommunene som gjør at saksbehandlingstiden på byggesaker kan kuttes til timer og dager. Dette er bare to av flere forslag som NHO har spilt inn til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen før Regjeringen nå legger fram sin strategi for små- og mellomstore bedrifter.

Alle er enige om at de mindre bedriftene gir liv til bygd og by gjennom arbeidsplasser, oppdrag og skatteinntekter til det offentlige. Likevel er det unødvendig vanskelig å drive en slik bedrift. Derfor er det lovende at Næringsdepartementet skal lansere en ny SMB-strategi sommeren 2019.

For de mindre bedriftene er det få politiske saker som samler et større engasjement enn forenkling. Derfor er vi glade for at Regjeringen også i den nye regjeringsplattformen har formulert et tydelig forenklingsmål. For i mindre bedrifter kan ikke en leder delegere de mange administrative oppgavene. De små og mellomstore bedriftene har færre folk, og de samme personene må fylle flere roller samtidig. Derfor må vi gjøre hverdagen enklere slik at bedriftene kan vie all sin tid til å drive bedrift og skape verdier og arbeidsplasser.

NHO foreslår å bruke en felles kunngjøringsbase slik at alle bedrifter som ønsker å delta i offentlige anbudskonkurranser kan konkurrere. Nasjonal kunngjøring på nettstedet «Doffin» er enklere og mer effektivt enn ringerunder og etablering av egne hjemmesider. Vi vil innføre en enkel kunngjøringsplikt på oppdrag på over 100 000 kroner, mens grensen i dag følger terskelverdien på 1,3 millioner kroner. Dette vil være en stor forbedring som kan gi mindre bedrifter flere offentlige oppdrag. I Storbritannia har myndighetene innført et mål om at opptil 33 prosent av offentlige kontrakter skal gå til små- og mellomstore bedrifter.

I dag må bedriftene ofte vente i måneder på at kommunene skal behandle byggesøknader. NHO mener at vi må utnytte at det nå utvikles en digital motorvei kalt «Fellestjenester Bygg». Det betyr at det vil bli enklere å levere komplette byggesøknader til kommunen. Når søknaden er riktig utfylt, vil behandlingen bare ta noen få timer eller dager. Får vi en forutsigbar, enhetlig og lik byggesaksbehandling i alle kommuner, har dette stor samfunnsmessig gevinst. Kommunene må innføre slike systemer i raskt.

Dette er viktig for de mindre bedriftene:

  • Systematisk gjennomgang av regelverk som påfører særlig bedriftene kostnader, med sikte på å fornye, forenkle eller forkaste lover og regler.
  • Etablere en kanal der bedrifter kan melde fra til det offentlige om regler som bør forenkles
  • Innføre tidsfrister som hovedprinsipp for offentlig forvaltnings behandling av saker som gjelder tillatelser til næringslivet, hvor oversittelser av frist gir umiddelbare rettsvirkninger
  • Sørge for at tilsynene har rett kompetanse og riktige systemer for å gjennomføre tilsyn. Sørge for at tilsynsaktiviteten innrettes slik at bedriftene ikke blir unødig forstyrret i driften. Tilsyn skal tilby veiledning om regelverket og tilsynsrapporter skal bygge på fakta som forelegges bedriften før offentliggjøring. Det er viktig å styrke Akrim-sentrene.
  • Yrkesopplæringsnemndene må sikres en avgjørende rolle i dimensjoneringen av utdanningstilbudet i fylkeskommunene
  • De mindre bedriftene er avhengig av riktig kompetanse. Derfor trenger vi et teknologiløft i hele utdanningsløpet. Nye utdanningstilbud innenfor etter- og videreutdanning må være fleksible og nettbaserte, slik at opplæringen kan kombineres med arbeid.
  • Mange bedrifter er gode samarbeidspartnere med kommunene. NHO vil innføre måltall for konkurranseutsetting i kommunal-, fylkeskommunal- og statlig sektor.
  • Virkemiddelapparatet må innrettes slik at det treffer småbedriftene bedre.
  • Det bør opprettes et veiledningskontor- eller tjeneste spesielt tilpasset de mindre bedriftene. Dette er spesielt relevant når bedriftene skal internasjonaliseres enten gjennom handel eller investeringer.
  • En innføring av SMB-rabatt vil lette kapitaltilgangen for små og mellomstore bedrifter. Ved innføringen bør man innføre felles EU-regler uten særnorske tilpasninger.

Kommentarer til denne saken