Skredderåsen barnehage har lenge hatt en eksemplarisk ordning for å trygge barna i overgangen til skole. Denne ordningen vurderer kommunen nå å skrote.

Vi har vært så heldige å ha to barn som har eller fortsatt går barnehageløpet i Skredderåsen barnehage. Det unike med akkurat denne avdelingen er måten overgangen fra barnehage og skole organiseres. Det siste barnehageåret foregår nemlig i lokalene til den nærliggende skolen.

Dette er en glimrende mulighet for at barna blir kjent med skoleveien, uteområdene og lokalene med god margin før skolestart. Denne ordningen vurderer Moss kommune nå å skrote for å heller plassere barna i lokalene til Skredderåsen barnehage.

Det høres kanskje ikke så dramatisk ut, men for det enkelte barn har det stor betydning. Overgangen barnehage – skole kan være sårt for mange. Det er nye voksne å forholde seg til, nye rutiner og ikke minst et splitter nytt sted. Vi voksne kjenner jo også på endringen når vi bytter jobb, denne uroen er desto sterkere for barn. Mye av denne uroen dempes når barna allerede er godt kjent med omgivelsene i forkant slik som ordningen er nå.

For å poengtere hvor sårbar denne overgangen er, har Kunnskapsdepartementet utviklet veilederen Fra eldst til yngst. Der står det blant annet:

Overgangsprosesser er sårbare (…) Det er viktig å erkjenne at overgangsprosesser er sårbare og kan støtte eller svekke et barns utvikling, selvbilde og livskompetanse.

Veilederen anbefaler blant annet at barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag og at det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole.

Man kan si at måten Skredderåsen barnehage organiserer sitt tilbud, ikke bare er innenfor veilederens anbefalinger, løsningen er faktisk eksemplarisk. Barna får det siste året god tid til å bli kjent med skolen og tid til å bli trygge. Hvilken måte kan vel være bedre å samarbeide på enn om ansatte fra begge løp deler samme lokaler?

Det er også verdt å nevne at det er en økning i antall barn som vegrer seg for å gå på skolen. Den siste ungdataundersøkelsen teller 25 prosent av barn 5. – 7. trinn som huker av på at de ofte gruer seg til skolen. Tilbake til veilederen nevnt tidligere, poengteres en god overgang mellom barnehage og skole – som forebyggende for å redusere på nettopp dette.

Det må også nevnes at slik som ordningen er i dag, nyter både barn og voksne godt av noe ekstra benplass i lokalene. Ved å tvinge førskolebarna inn i de samme lokalene til Skredderåsen, blir det mer støy, slitne barn og slitasje på ansatte.

Motargumentet fra kommunens hold i et intervju i Moss avis er at arealet holder. Ja, dersom målestokken er å dytte flest inn som sild i en tønne – er det mye å gå på. Vi foreldre som daglig henter barna, ser at det ikke er mye til overs.

For å oppsummere: Skredderåsen barnehage har i dag en glimrende ordning som trygger barna i overgangen barnehage og skole. Både barn og foreldre er storfornøyde med denne ordningen. Ikke bare er dette en god løsning, den er eksemplarisk for hvordan slike overganger kan gjennomføres, og i tråd med veilederen fra Kunnskapsdepartementet.

Minner samtidig om barnehageloven kapittel II som både sier noe om foreldres rett til medvirkning og at i alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i barnehagen, skal hva som er best for barnet, være et grunnleggende hensyn.

Vi håper Moss kommune lytter til både foresatte og barn i denne sammenhengen. Vi har allerede gode erfaringer med en løsning som fungerer som den er nå.