Tage Pettersen svarer aksjonsgruppen

Konsekvens av vedtak: – Videre er det slik at kommunen ikke kan pålegge Bane NOR og gjennomføre en utredning av et annet alternativ enn det som nå er vedtatt. Bane NOR har rett til å forholde seg i tillit til det fattede vedtaket, skriver ordfører Tage Pettersen. Bildet er Moss havn, gammel jernbanestasjon og Nyquistbyen.

Konsekvens av vedtak: – Videre er det slik at kommunen ikke kan pålegge Bane NOR og gjennomføre en utredning av et annet alternativ enn det som nå er vedtatt. Bane NOR har rett til å forholde seg i tillit til det fattede vedtaket, skriver ordfører Tage Pettersen. Bildet er Moss havn, gammel jernbanestasjon og Nyquistbyen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kronikk signert Tage Pettersen (Høyre), ordfører i Moss

DEL

ByutviklingsdebattenJeg viser til åpent brev som er sendt bystyrets medlemmer 31. juli 2017. Som ordfører er jeg opptatt av å sikre gjennomføring av alle de vedtak bystyret til enhver tid fatter. Dette svaret er derfor forelagt gruppelederne for Høyre, Ap, SV, V og KrF som sammen har utgjort flertallet i reguleringsvedtaket for jernbanen gjennom Moss. De slutter seg til skrivets innhold.

Bystyret følger kommuneloven og fatter sine vedtak i formelle møter. Jeg regner med at aksjonsgruppa er godt kjent med at det i denne saken er fattet lovlige og gyldige vedtak. Dette er også konklusjonen til Fylkesmannen etter at klagebehandlingen er gjennomført. I etterkant av dette har også Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestet Fylkesmannens behandling av saken.

Ordføreren er i møter i Oslo mandag 7. august og kan derfor ikke stille på arrangementet. Men jeg vil gjerne få invitere styret i aksjonsgruppen og gruppelederne til de tidligere nevnte partiene til et møte i nærmeste fremtid. Her kan vi gå gjennom de vedtakene som er fattet og hvor partiene kan presentere sine argumenter for deres håndtering av saken. Om ønskelig kan også representanter fra kommunens administrasjon inviteres med.

Litt om bakgrunnen for prosessen frem til i dag:

Vi har i dag en endelig vedtatt plan for dobbeltspor og stasjon. Vedtatt plan gir Bane NOR rett til å bygge ut. Hvis kommunen skulle ønske en annen løsning enn den vedtatte løsningen, vil kommunen måtte legge ned bygge- og deleforbud.

Spørsmålet om langtunnel og stasjonsplassering i tunnel har vært fremmet flere ganger i løpet av reguleringsprosessen som har pågått de siste årene. Blant annet i forbindelse med utarbeidelse og behandling av planprogrammet, som ble fastsatt 2014.

Kommunen har av flere grunner avvist å skulle utrede dette ytterligere, blant annet fordi:

 • lRegulert løsning vil gi en god løsning for byen, med gode muligheter for utvikling.
 • lVi har vært opptatt av tidligere vedtak om god kobling til Moss Havn.
 • lGrunnforholdene er utfordrende – og har vært kjent i hele prosessen.
 • lBane NOR har en negativ holdning til å etablere stasjoner i tunnel som prosjektdirektør Jarle Rasmussen redegjorde for i et innlegg i Moss avis 15.juni.

Videre er det slik at kommunen ikke kan pålegge Bane NOR og gjennomføre en utredning av et annet alternativ enn det som nå er vedtatt. Bane NOR har rett til å forholde seg i tillit til det fattede vedtaket.

Traséen for prosjektet «Sandbukta – Moss – Såstad» er basert på en lang rekke vedtatte regionale, fylkes-, kommune-, og kommunedelplaner samt reguleringsplaner i perioden 1996 til 2016:

 • Areal og transportplan (ATP) 1996
 • Kommuneplanrullering (1997, 2003, 2007,2011)
 • Samordnet reguleringsplan (1999)
 • Kommunedelplan dobbeltspor for Moss og Rygge (2012)
 • Konsekvensutredning for InterCity (2014)
 • Sentrumsplan for Moss (2001, 2006 og 2015)
 • Planprogram for nytt dobbeltspor (vedtatt i Moss og Rygge kommune våren 2014)
 • Regional utviklingsplan for Mosseregionen, vedtatt av fylkestinget våren 2006

I forbindelse med planarbeidet på 1990-tallet ønsket NSB (nå Bane Nor) en daglinje nord for Moss stasjon, ikke tunnel. Men Moss kommune vant fram med sitt ønske om tunnel. Denne tunnelløsningen medfører at største deler av dagens eksisterende spor fjernes og barrieren mot sjøen forsvinner.

Alle planene beskrevet over har således lagt til grunn de samme føringene for nytt dobbeltspor på strekningen. De mest sentrale føringene er:

 • Tunnel nord for Moss stasjon.
 • Stasjon i dagen så nær Moss sentrum som mulig.
 • Jernbanespor til Moss Havn.
 • Tunnel Sør for Moss.
 • Daglinje fra Carlberg til Såstad.

Føringene sammenfaller med overordnede mål for InterCity utbyggingen på Østlandet som stiller krav om:

 • Kortere reisetid mellom byene.
 • Økt antatall togavganger.
 • Knutepunktutvikling av eksisterende bysentra (stasjon nær sentrum).

På bakgrunn av disse planene og føringene ble Jernbaneverket (nå Bane NOR) i 2015, bevilget midler for å starte detaljplanleggingen av nytt dobbeltspor i Moss og Rygge. Bane NOR har nå en vedtatt plan og vil begynne forberedende arbeider i august i år.

Jeg imøteser gjerne om det er ønskelig med et møte som omtalt innledningsvis i dette skrivet og eventuelt forslag på noen tidspunkt som passer for styret i aksjonsgruppen.

LES OGSÅ:

Aksjonsgruppe inviterer bystyret til fredsforhandlinger

Protestmarsj med konsekvenser?

Fredsforhandlinger om hva?

En god løsning for folk og byen Moss

Om prestisje og forsoning i Moss

– På tide å lytte...?

Om å bli hørt...

Kongesporet?

Kanskje kommer kongen...

Moss har «verdens fineste» beliggenhet!

– Noen vet ikke når slaget er tapt 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags