Han er leder for aksjonsgruppen Nei til fjordkryssing via Jeløy. De mener det er hårreisende at man nå vil beregne hva prislappen er for å legge en fremtidig trase over Jeløy og landskapsvernområdet i dagen.

– Det er rett og slett skremmende at man i kvalitetssikringen av en fjordkryssing i det hele tatt vil beregne hva det vil koste hvis man glemmer tunnel og går i dagen med en vei gjennom søndre Jeløy landskapsvernområde, sier Jørn Roald Wille.

– Dette burde jo være helt unødvendig. Statens vegvesen har satt som et absolutt krav at det ikke skal gjøres varige inngrep i store, nasjonale verneområder.

Hvorfor

– Likevel har konsulentfirmaene, som nå kvalitetssikrer de forskjellige alternativene for fjordkryssing i konseptvalgutredningen, gjort dette. De mener at brualternativet Moss–Horten blir cirka ti milliarder dyrere på grunn av kravet om ikke å gjøre varige inngrep i verneområder. Vi stiller oss jo nå spørsmålet om hva disse beregningene skal brukes til, påpeker Wille.

Det er konsulentfirmaene Terramar og Oslo Economics som utfører den omtalte kvalitetssikringen.

I et brev til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet den 27. januar i år, tar konsulentfirmaene opp kravet fra Statens vegvesen. De skriver at de ikke kan se at et slikt krav er forankret i overordnede dokumenter.

Her kan du lese alt om den fremtidige Oslofjordforbindelsen.

Frittstående

Videre heter det: På tross av dette kravet vurderer vi samfunnsøkonomien i enkelte av alternativene som er forkastet. I Vegdirektoratet forklarer Knut Sørgaard at konsulentene er frittstående og at Statens vegvesens egne krav ikke gjelder for dem.

– De kan fritt gjøre sine beregninger og skal samtidig se oss i kortene. Det er jo poenget med denne kvalitetssikringen. Når denne utredningen er ferdig, skal den legges fram for Samferdselsdepartementet og så for regjeringen.

Den skal i neste omgang foreta en avveining av verdien av landskapsvernområdet og samfunnsøkonomien i prosjektet. Regjeringen står altså i prinsippet fritt i sine valg, avslutter Sørgaard. Det statlige vernevedtaket for søndre Jeløy ble gjort under Willoch-regjeringen. Det nedlegger forbud mot nye veier i området.